Condiţii generale de livrare furnizare şi transport

    Societatea Comercială Interceram Srl poate să furnizeze produsele sale către parteneri în următoarele condiţii. (Dacă se vor ivi întrebări în legătură cu detalierea condiţiilor de mai jos, rugăm să se adreseze nouă cu încredere).

 1. Aceste condiţii generale intră în vigoare între părţi, cu excepţia dacă în termen de 3 zile de la trimiterea comenzii de către solicitant, respectiv odată cu preluarea mărfii, acesta se declară în scris către Interceram, altfel decât în acest document.
 2. Pentru toate transporturile / furnizările noastre sunt valabile condiţiile noastre de livrare şi plată. Pentru condiţii străine de afaceri sau în cazul condiţiilor diferite ale beneficiarului este nevoie de acordul nostru ferm. Dacă contractul concordă cu condiţiile generale ale ambilor părţi contractante, atunci pentru condiţiile diferite (divergente) sunt valabile acele reguli, care rezultă din Condiţiile Generale de Livrare.
 3. Referitor la ofertele noastre ne asumăm obligativitate timp de 14 zile de la trimitere din partea noastră. Comenzile se întâmplă de obicei în scris, (şi pe Fax). În caz de comenzi verbale, pierderile / pagubele rezultate din neînţelegeri le va suporta solicitantul.
 4. Noi primim comenzile de obicei prin răspuns / confirmare în scris atunci cînd încă nu am clarificat acceptarea de către beneficiar a condiţiilor noastre de livrare legate de transporturile anterioare.
 5. Păstrăm varianta / posibilitatea unor transporturi parţiale, dacă cumpărătorul nu anunţă / specifică altfel. Condiţii generale de furnizare şi transport (livrare) şi de plată sunt valabile şi la livrările efectuate şi facturate.
 6. Termenele de livrare trebuiesc respectate, dacă, marfa este la dispoziţie în uzina / intreprinderea furnizorului, la calitatea şi cantitatea necesară. În cazul unor evenimente neprevăzute şi de care nu suntem răspunzători ca de exemplu: blocări tehnologice / stagnări, greve, incendii, inundaţii, cutremure, demonstraţii cu violenţă, etc, suntem scutiţi de responsabilităţile contractuale pe perioada influenţată de acestea şi creează motiv pentru prelungirea termenelor de livrare. În asemenea cazuri vânzătorul poate chiar să se renunţe complect la realizarea contractului. De asemenea şi cumpărătorul are drepturi similare în cazuri asemănătoare, de a nu prelua marfa.
 7. Cumpărătorul garantează că posedă / deţine toate aprobările şi autorizaţiile, care sunt necesare pentru cumpăraea mărfurilor / produselor respective de la furnizor – cu accent deosebit asupra substanţelor şi preparatelor / materialelor periculoase – precum că le va folosi pentru scopurile stabilite şi aprobate. La cererea vânzătorului, cumpărătorul va prezenta aceste aprobări.
 8. Pretenţiile de despăgubire a cumpărătorului în cazul întârzierilor sau a imposibilităţii de livrare sunt excluse, cu excepţia când acest lucru a fost cauzat intenţiont sau din neglijenţa gravă a vreunui angajat din conducerea firmei vânzătorului. În acest caz, pretenţia de pagubă se limitează / rezumă doar la simpla valoare a mărfii.
 9. Cantitatea din factură este considerată cea stabilită la locul expedierii, respectiv greutatea stabilită de poştă. Vânzătorul îşi menţine dreptul de proprietate asupra mărfii până la achitarea de către cumpărător a preţului întreg / complet. Cumpărătorul îşi asumă obligativitatea ca nu va folosi marfa / produsul până la achitarea completă a contravalorii acesteia. Dacă acest lucru nu este posibil, şi în acest caz cumpărătorul garantează plata valorii mărfii cumpărate, dacă acesta a fost încorporată sau revândută.
 10. Dacă marfa livrată a fost vândută împreună cu alte produse care nu sunt proprietatea furnizorului, atunci pretenţiile / solicitările cumpărătorului se consideră a fi transmise / predate la acel intermediar până în limitele de preţ stabilite de furniozor împreună cu cumpărătorul.
 11. Prelucrarea sau transformarea / modificarea de către beneficiar a mărfii care are drept rezervat se produce / se întâmplă cu prioritatea / favoarea furnizorului.
 12. Dacă între momentul trimiterii ofertei de preţ şi momentul eliberării / transmiterii comenzii, respectiv momentul efectuării livrării vor creşte cheltuielile proprii ale noastre, în special cu transportul, cu energie şi / sau cu personalul, atunci suntem îndreptăţiţi la corecţiile preţurilor de vânzare
 13. Plata, în cazul inexistenţei altor înţelegeri, se va face în numerar, fără scăzământ, în termen de 8 zile de la data facturii. Pentru condiţii diferite de acestea, este necesar acordul nostru scris. În cazul depăşirii termenului de plată, suntem nevoiţi să aplicăm o dobândă mai mare cu 5 % decât cea stabilită de banca centrală (+TVA) Atât beneficiarul, cât şi furnizorul suntem în drept să stabilim / demonstrăm o pierdere mai mare ca în cazurile descrise.
 14. Obiecţiile nu influenţează efectuarea plăţii sau termenele de plată. Refuzul plăţii sau dreptul de reţinere sunt excluse. Acest lucru nu este valabil, dacă solicitantul beneficiar prezintă caracterizarea / expertiyarea de către un institut specializat în analiza materialelor, că obiecţiunea respectivă este îndreptăţită.
 15. Nu se admit solicitări de despăgubiri, decât în cazul unor pretenţii acceptate sau având putere cu drept juridic.
 16. Livrarea este îndeplinită, dacă marfa este predată împuternicitului cumpărătorului sau firmei de transport, poştă, Cale Ferată, etc. Marfa este expediată la riscul şi cheltuielile cumpărătorului.
 17. Furnizorul îşi menţine dreptul de proprietate asupra mărfii livrate până când sunt achitate toate pretenţiile furnizorului în legătură cu, şi rezultate din relaţia de parteneriat cu solicitantul beneficiar, chiar şi pretenţiile rezultate din alte contracte încheiate paralel sau mai târziu, precum şi egalarea facturii curente.
 18. În cazul tratării problemelor în mod diferit faţă de contract de către solicitant, şi în special în cazul întârzierilor de plată, furnizorul este îndreptăţit, ca după atenţionare să-şi retragă marfa şi cumpărătorul este obligat să-i elibereze / predea.
 19. Până la achitarea integrală a contravalorii mărfii, aceasta (marfa) nu poate fi dată în custodie la terţe persoane sau nu poate fi ipotecată.
 20. În cazul unor livrări de materiale argiloase naturale, garanţia se referă la livrare în limitele normale / obişnuite de toleranţă, în măsura în care avem puterea de a influenţa calitatea acestuia. Cumpărătorul poate solicita doar livrări suplimentare. Dacă acest lucru nu conduce la rezultatul dorit sau nu sunt posibile, atunci cumpărătorul poate modifica / schimba contractul sau comanda. Dreptul cumpărătorului la despăgubiri este exclus, iar preţul mărfii va fi stabilit în cunoştinţa acestor lucruri / împrejurări.
 21. Probele şi mostrele nu sunt bază pentru cumpărare. În cazul unei garanţii scrise ferme, respectiv în cazul cumpărării pe baza unor probe, cumpărătorul poate solicita o livrare suplimentară, dacă lipsesc caracteristicile garantate. Pentru îndeplinirea acestuia avem la dispoziţie un timp stabilit. Dacă acest lucru nu conduce la rezultat sau este imposibil, atunci cumpărătorul poate solicita returnarea plăţii, eliminând astfel dreptul la orice alte despăgubiri sau livrare complementară / suplimentară, având însă dreptul să renunţe la cumpărare, dacă transportul suplimentar nu se produce / realizează din neglijenţa furnizorului. În acest ultim caz pretenţia de despăgubire se limitează la contravaloarea mărfii.
 22. Cumpărătorul verifică de îndată marfa intrată, şi anunţă în scris orice neconcordanţă în termen de trei zile, şi în orice caz înainte de prelucrare sau amestecare / modificare a caracteristicilor. Lipsurile care nu sunt evidente, la materialele încă neprelucrate sau modificate, trebuiesc anunţate în scris în termen de 3 zile de la observarea lor, sau cel mult în termen de 6 luni de la expediere. Acelaşi lucru este valabil şi la necorespunderi / neconcordanţe calitative. Anunţări / înştiinţări după aceste termene, sau prelucrarea / modificarea materialelor, exclude dreptul de reclamaţie şi despăgubire.
 23. Oportunitatea mărfii livrate pentru anumite / diferite scopuri nu este verificată / asigurată. Acesta este domeniul / treaba cumpărătorului. Datele transmise de furnizor referitoare pentru anumit scop / pentru anumită folosinţă a mărfii, devin obligatorii doar în cazul confirmării în scris.
 24. În cazul unor probleme / interpretări divergente va fi hotărâtoare luarea / colectarea în comun a unor probe, iar în anumite cazuri o analiză din partea unui institut recunoscut (ex. KERMI ). Caracterizarea / aprecierea / expertiză de specialitate respectiv rezultatul unei analize va fi o decizie obligatorie pentru ambele părţi. Cheltuielile pentru astfel de expertize fa fi suportate ca avans de partea care ridică obiecţii, iar vor fi suportate de parea cărei aprecieri nu s-a dovedit a fi corecte în urma expertizei.
 25. Pierderea de greutate în timpul transportului, cauzate de exemplu de uscare, sau alte motive, nu poate fi obiectul reclamaţiei pe baza garanţiei.
 26. Locaţie de executare a livrării este Sighişoara. Părţile, pentru rezolvarea eventualelor probleme litigioase în legătură / pe baza prezentei < Condiţii Generale de Livrare > şi în urma transportului – în funcţie de valoarea / suma în discuţie, stabilesc valabile hotărârile exclusive ale Judecătoriei din Sighişoara eventual din Târgu Mureş.
 27. În problemele nestabilite / neincluse în < Condiţiile Generale de Livrare > sunt concludente / hotărâtoare reglementările Codului Civic.
 28. Dacă condiţiile enumerate, nu mai sunt valabile sau şi-ar pierde efectul, acestea nu ating valabilitatea < Condiţiilor Generale de Livrare > în întregime.

 

Sighișoara, 06.08.2018