A1 Abreziune Uzură de suprafaţă datorită acţiunii mecanice între solide
A2 Absorbţie Fenomen fizic prin care un corp lichid sau solid încorporează prin difuzie din afară o substanţă oarecare
A3 Capacitatea de absorbţia apei Este o caracteristică a maselor ceramice în funcţie de care se face şi clasificarea lor (a se vedea la C8)
A4 Aciditate Grad de concentraţie de ioni de hidrogen sau cantitatea totală de acid dintr-o soluţie. A se vedea indicele de aciditate a glazurilor
A5 Acid boric Substanţă cu formula B2O3 * 3H2O care se utilizează la glazuri şi frite
A6 Acoperire decorativă Strat care înbunătăţeşte aspectul exterior şi calitatea suprafeţei unui produs, angobă sau decor.
A7 Acord masă glazură Relaţia de tensiune între masa şi glazura unui produs ceramic ars
A8 Aderenţă Forţa care menţine alăturate două corpuri aflate în contact
A9 Aerograf Dispozitive folosite pentru aplicarea colorantului ceramic pe produs prin pulverizare
A10 Agat Mineral natural pe bază SiO2. Se utilizează de exemplu pentru realizarea mojarelor (moriţe) de laborator
A11 Agent de dispersie Substanţă care ajută la realizarea suspensiilor ceramice în sensul răspândirii particulelor. Ex. Na2Co3, poliacrilaţi, polifosfaţi
A12 Agent de susţinere Substanţe care împiedică sedimentarea suspensiilor ceramice, de ex: săruri mono, bi şi trivalenţi , derivaţi poliaminici
A13 Agent de demulare Substanţe care uşurează scoaterea din formă a produsului fasonat, ex. Soluţie de săpun, de zahăr, etc.
A14 Aglomerat Material adăugat unei materii granulare neplastice pentru a-i conferi aptitudini la fasonare sim. Liant)
A15 Aglomerare Obţinerea unor aglomerate din pulberi prin sinterizarea în vederea înbunătăţirii proprietăţilor tehnologice ca: fluiditate, capacitatea de presare
A16 Albastru de metilen Indicator chimic utilizat la analize
A17 Albit Feldspat de natriu având formula Na2O*Al2O3*6Sio2
A18 Alcalinitate Calitatea unei substanţe de a fii alcalină; grad de saturaţie cu alcalii unei soluţii
A19 Alimentator Este o instalaţie (dispozitiv) pentru aprovizionarea utilajelor sau pentru introducerea materialelor ceramice în lucru, ex.: alimentator cu cupă, tip bandă, cu pistol de melc, prin vibraţie
A20 Alumină  

Sesquiexid de alumină (Al2O3). Se găseşte sub următoarele forme:
– alumină alfa cristalizată trigenal sin. Cerindon
– alumină beta cristalizată hexagonal are conţinut
redus de oxizi alcalini
– alumină gama cristalizată cubic

A21 Aluminosilicaţi Minerale naturale din clasa silicaţilor în care sunt prezente în acelaşi timp fragmente oxido-silicice şi oxido-alaminice anionice
A22 Alungire relativă Creşterea relativă a lungimii iniţiale a unei probe care este întinsă. Este o importanţă caracteristică a plasticităţii
A23 Ambalare Acţiunea de-a împacheta ceva într-un material protector în vederea uşurării manipulării şi a transportului
A24 Amestec Totalitatea materiilor prime în cantităţile corespunzătoare reţetei de fabricaţie a produsului; sin compoziţie
A25 Amestecare Operaţie care constă în prepararea unui amestec omogen din doi sau mai mulţi componenţi ca compoziţie chimică şi parametrii geometrici şi sau cu caracteristici fizio-chimice diferite
A26 Anaforeză Deplasarea particulelor dintr-o soluţie coloidală spre anod sub acţiunea unui curent electric
A27 Analizator Instrument care serveşte la determinării analitice
A28 Analiză chimică Determinarea compoziţiei chimice exprimată în oxizi
A29 Analizator de compoziţie granulometrică Aparat pentru analiza gradului de dispersie al materialelor solide pulverulente. Gradul de dispersie al pulberilor fine se determină cu ajutorul analizei greutăţii specifice iar al celor mijlocii şi mari prin metode granulometrice. Există multe metode care folosesc metode optice prin sedimentare şi electrice, clasificarea prin sitare şi configurare. Ca aparate: de exemplu SEDIGRAPH şi COULTER-COUNTER
A30 Analiză granulometrică Determinarea fineţii de măcinare
A31 Analiză microscopică Determinarea componenţilor mineralogice şi unei mese ceramice, cu ajutorul microscopului
A32 Analiza mineralogică Determinarea compoziţiei mineralogice pe baza observaţiilor efectuate la microscop, aparat cu rază X, etc.
A33 Analiza raţională Determinarea calitativă a compoziţiei mineralogice probabile , pe bază de determinări chimice
A34 Analiză reologică Analiza care vizează consistenţa, plasticitatea, respectiv vâscozitatea maselor
A35 Analiza rentgenografică Stabilirea compoziţiei mineralogice pe baza determinărilor de linii de difracţie la aparate cu raze X
A36 Analiza termodiferenţială DTA Stabilirea mineralelor constituente pe bază de reacţii endo şi exoterm care au loc în material, într-un anumit interval de temperatură
A37 Analiză termogravimetrică diferenţială DTG Este o varietate a termogravimetrici în care se înregistreazăviteza de variţie a greutăţii probei în funcţie de procesele fizico-chimice care au loc în ea
A38 Andaluzit Silicat natural de aluminiu cristalizat cu formula Al2O3*SiO2
A39 Andruc tipar de probă la realizarea decalcomaniilor
A40 Angobă Masă ceramică alcătuită din argilă sau caolinuri superioare care serveşte la acoperirea în strat subţire a produselor ceramice înainte de ardere pentru a le masca culoarea naturală
A41 Anizotrop Corp care nu are aceleaşi proprietăţi fizice în toate direcţiile
A42 Anortit Feldspat plagioclaz ce calciu cu aspect cenuşiu sticlos, întâlnit în rocile erutive , bazice şi în unele sisturi cristaline
A43 Anrobare Amestecarea unui material granular cu un liant
A44 Antispumant Substanţă care distruge spumele
A45 Apă de contracţie Apă cuprinsă în materialul ceramicm, care se evaporă în timpul uscării şi determină contracţia produsului
A46 Apă de fasonare Cantitatea de apă necesară pentru a da masei ceramice consistenţa optimă pentru fasonarea produsului.
A47 Apă de cristalizare Apă care intră în compoziţia cristalo-hidraţilor. Poate fi legată în mod diferit şi poate îndeplinii funcţii diferite. Eliminarea apei de cristalizare conduce general la distrugerea reţelei cristaline a cristalohidratului fără descompunerea substanţei însăşi.
A48 Aplicare toartă Este o etapă de lucru în procesul tehnologic de realizarea articolelor de menaj
A49 Aptitudine la fasonare Capacitatea unui material de a se putea fasona datorită plasticităţii sale. Sin. Prelucrabilitate
A50 Ardere Tratamentul termic la care sunt supuse produsele ceramice pentru a căpăta rezistenţă mecanică şi alte caracteristice necesare utilizării lor în practică
A51 Ardere biscuit Este o ardere în care produsul ceramic dobândeşte o rezistenţă mecanică destul de bună
A52 Ardere insuficientă Ardere în care temperatura finală sau durata de ardere nu au fost suficiene pentru a imprima produsului caracteristicile necesare
A53 Ardere glazură Este a 2-a ardere a produselor de ceramică fină pentru definitivarea ciobului
A54 Ardere într-o singură fază Sin. Monoardere
A55 Ardere decor A 3-a erdere a poduselor de ceramică fină pentru fixarea decorului pe produs
A56 Areometru Aparat dispozitiv) care serveşte la determinarea densităţii unui lichid sau a concentraţiei unei soluţii
A57 Argilă Rocă sedimentară pelitică constituită dintr-un amestec de silicaţi de alumini hidrataţi subst. argiloase) şi care mai conţin geluri, minerale alterate sau nealterate ca mica, feldspat, cuarţ, oxizi de fier sau alţi componenţi minerali, precum şi substanţe organice. În general este plastică. Sinonim.Lut
A58 Argilă plastică Argilă cu indice de plasticitate mare, care se foloseşte pentru aglomerarea granulelor
A59 Argilă primară Argilă care se află chiar în înbrăcământul în care s-a format
A60 Argilă refractară Argilă cu rezistenţă piroscopică de min 1500 C°
A61 Argilă secundară Argilă în depozit, realizat prin transportul acesteia în afara zăcământului de formare
A62 Argilă sistoasă Sendiment argilos dur cu textură foioasă
A63 Articole decorative Produse vitrifiate albe sau colorate, translucide, la grosimea de 2,5 mm sau la porţelan fosfatic la grosimea de 3 mm, absorbţia apei 0,2 %, gradul de alb 62% la porţelan fosfatic 75%. Ex. Vaze, platouri, coşuleţe.
A64 Articole de menaj Produse realizate din mase ceramice ca porţelanul, faianţa, gresie, într-o gamă largă şi utilizată în menaj – pot fi plate, cave, mici, mijlocii şi mari
A65 Arzător Dispozitiv care serveşte la amestecarea cu aer a combustibililor în scopul arderii
A66 Asambla A reuni mai multe piese pentru a realiza un set, un serviciu sau a realiza un bibelou
A67 Asimetrie Este un defect de formă
A68 Asortiment Totalitatea mărfurilor sau produselor de aceeaşi categorie dar de diferite forme, calităţi
A69 Aspect Înfăţişarea unui produs
A70 Asperitate Proprietatea de a fi aspră sau proeminenţă pe suprafaţa produsului
A71 Atmosferă de ardere Atmosfera artificială, cu anumită compoziţie, produsă în cuptor pentru a realiza modul de ardere indicat în procesul tehnologic
A72 Atmosferă neutră Atmosferă în care cantitatea de oxigen care se întroduce în cuptor corespunde ce cea stochiometric pentru arderea complectă a combustibilului
A73 Atmosferă oxidantă Atmosferă în care cantitatea de oxigen din cuptor este mai mare decât cea necesară stoechiometric pentru arderea combustibilului exces de oxigen)
A74 Atmosferă reducătoare Atmosferă în care cantitatea de oxigen din cuptor este insuficient pentru arderea integrală a combustibilului, gazele rezultate de la ardere conţin CO
A75 Atomizor Utilaj folosit pentru deshidratare prin pulverizare într-un curent de aer cald
A76 Attriter Aparat pentru mărunţirea mecanică a pulberilor prin acţiunea de frecare şi impact a unor bile mică a căror frecvenţă maximă de şoc între ele şi pereţii camerei de lucru este asigurată de un agitator vertical. Se utilizează la măcinarea coloranţilor ceramici.
A77 Aur Metal-preţios de culoarea galbenă stră­lucitoare; se utilizează la decorarea ceramicii fine sub formă de aur coloi­dal, mat, aur strălucitor
A78 Autoglazurare O masă care prin compoziţie şi temperatura de ardere dă un aspect de glazură
A79 Azotaţi Săruri ale acidului azotic – se utilizează la realizarea coloranţilor ceramici
A80 Agitator Dispozitiv folosit pentru omogenizarea pastelor şi barbotinelor. Pot fi cu ax orizontal, planetare, cu elice, pendulare, etc.
A81 Alabastru Varietatea cea mai pură a gipsului, numită si „piatră de ipsos”
A82 Articole ceramice tip jasper Produse de gresie fină ce conţin peste 50% BaSO4 şi realizate pentru prima dată de englezul J.Wedgwood
B1 Babosil Denumire comercială pentru o frită de glazură; denumirea provine de la oxizii de bariu, bor şi siliciu pe care o conţine. Formula este: 0,06 K2O 0,05 Na2O 0,125 Al2O32,45 0,43Ba0 0,68B2O3SiO2
B2 Badeleit Mineral natular care constă în general din ZrO2 se mai numeşte şi brazilit, întrucăt se găsesc zăcăminte serioase în Brazilia
B3 Balanţă analitică Este un instrument de laborator folosit la determinarea greutăţii
B4 Barbotină Suspensie stabilă de argilă sau alte materiale în apă, cu sau fără adaosuri. Poate fi barbotină de masă ceramică sau de glazură.
B5 Baritină Mineral BASO4 – utilizat ca etalon pentru determinarea gradului de alb, având un grad de alb considerat 100%
B6 Bavură Material rămas peste profilul normal pe suprafaţa articolelor turnate sau prelucrate.
B7 Bazicitate Vezi alcalinitate
B8 Bazin de deleiere Rezervor în care are loc desfacerea în apă a materialelor unui amestec ceramic.
B9 Băşică Defect
B10 Betonită Rocă argiloasă foarte plastică, uşor fuzibilă, provenit din alternarea cenuşilor vulcanice. Conţine montnorilonit şi badeleit.
B11 Bibelou sin. articol decorativ
B12 Bile de măcinare Sfere din diferite materiale folosite în mori pentru măcinare
B13 Bioxid de siliciu SiO2 silice) în natură se găseşte liber cuarţ) sau legat silicaţi); este materie primă pentru industria ceramică şi de sticlă
B14 Birefringenţă Caracteristică optică a cristalelor
B15 Bioxid de mangan MnO2; oxid al manganului tetravalent are caracter anfoter se utilizează în glazuri şi emailuri
B16 Bioxid de staniu SnO2 – compus al oxigenului cu staniul; se cunoaşte şi oxidul de staniu inferior SnO întălnit în natură sub forma mineralului casiterit; se utilizează în glazuri şi coloranţi ceramici
B20 Bulă Defect de suprafaţă
B21 Buncăr Construcţie specială folosită pentru depozitarea pe timp scurt a materialelor granulare, pulverulente sau formate din bulgări
B22 Burete Material spongios utilizat la retuşare
C1 Calcar Varietate naturală a carbonatului de calciu, foarte răspăndită; sin.piatră de var şi carbonat de calciu
C2 Calcinare Tratament termic care produce o modificare fizică sau chimică în amestecul de substanţe supus acestei operaţii
C3 Calcedonie Varietate fibroasă criptocristalină a silicei. Se utilizează pentru mojare, tambure şi corpuri de măcinare ale diferitelor mori
C4 Calup Pastă ceramică ce se evacuează din vacum presă
C5 Calcit CaCo3 – rocă constituită în cea mai mare parte din carbonat de calciu cristalizat
C6 Caolin Aluminosilicat natural cu compoziţie variabilă, produsul alterării silicaţilor naturali sub acţiunea agenţilor atmosferici – este constituit mai ales din caolinit. Se utilizează la mase şi glazuri.
C7 Caolinit Tip reprezentativ de mineral argilos din grupa AL2O3.2SiO2.2H2O
C8 Capacitatea de absorbţie Cantitatea de apă pe care o poate absorbi un produs poros se exprimă în % din masa corpului uscat
C9 Capacitate de fluidizare Proprietate barbotinelor de a – şi micşora văscozitatea
C10 Capacitate de fasonare Proprietatea unui semifabricat de a –şi menţine forma într-un interval stabilit al porozităţii. Depinde de compoziţia granulometrică, de natura materialelor de starea suprafeţei, de forma particulelor
C11 Capacitatea de presare Proprietatea unei pulberi de a forma un produs presat sub acţiunea unei anumite presiuni
C12 Capacitatea de schimb ionic Este o caracteristică a mineralolor argiloase şi are valori diferite, de ex:

  • caolinit 3-15 mval/100 g argilă
  • illit 20-40 mval/100 g
  • montmorilonit 60-150 mval/100 g
C13 Capacitatea de umflare Proprietatea unor minerale argiloase de exe.montmorilonitul de a se umfla datorită structurii sale
C14 Capsulă Auxiliar de ardere din material refractar pentru protejarea produselor
C15 Casetă Auxiliar de ardere din material refractar pentru protejarea produselor
C16 Carbonat de potasiu Utilizat ca fondant K2CO3; sin.potasă
C17 Carbonaţi Săruri ale acidului carbonic, sărurile de K, Ca, Na se utilizează în reţetele de masă, glazuri şi coloranţi ceramici
C18 CMC sau carboximetil-celuloză Substanţă macromeleculară care se dizolvă coloidal în apă. Este un coloid de protecţie, gelifiant, stabilizează spuma
C19 Carborundum Denumirea comercială a carburii de siliciu, se utilizează ca abraziv
C20 Carbură de siliciu SiC.-este un compus cu duritate ridicată, fuzibilitate mare, se utilizează ca material refractar, ca piese abrazive, etc.
C21 Căptuşeală refractară Zidăria refractară a cuptoarelor care vine în contact cu mediul de temperatură înaltă
C22 Cataforeză Este mişcarea particulelor coloidale în câmpul electric. Este principiul care stă la baza unificării caolinurilor prin aşa numita electroosmoză
C23 Centrifugă Utilaj care funcţionează pe baza principiului forţei centrifuge – se utilizează şi în industria ceramică la prepararea materiilor prime separatoare şi în laborator
C24 Ceramică Material policlistalin consolidat pe bază de compuşi ai nemetalelor din grupele III-VI ale sistemului periodic al elementelor unul cu altul; obţinut prin procese tehnologice care asigură un transfer de masă care duce la legarea componenţilor; o clasificare poate fi: ceramică tradiţională şi modernă sau altă definiţie o clasă vastă de materiale cu cele mai variate proprietăţi fizice şi chimice
C25 Ceramică decorativă Produse din ceramică, cele mai adesea pentru menaj, cărora în scopul înfrumuseţăriilor, li se conferă o formă artistică, iar suprafaţa lor în serie de cazuri este finisată cu acoperiri decorative
C26 Ceramică fină Produse obţinute prin arderea unui amestec format din coarţ, feldspat, caolin având o textură fină
C27 Ceramică poroasă Produse permeabile, obţinute din argile, caolinuri, coarţ, calcar, dolomită, feldspat, acoperite cu glazuri transparente, mate, albe, colorate, etc. sin.majolică, faianţă
C28 Ceramică semivitrifiată Produse semipermeabile, compacte, opace, cu rezistenţă mecanică şi chimică bună, de culoare albă, colorate natural sau artificial, obţinute din argile, caolinuri, coarţ, feldspat şi glazurate Temperatură de ardere: 1150 – 1250 C0 Absobţia apei 1- 4 % sin.vitrus
C29 Ceramică vitrifiată Produse numite şi porţelanuri, sunt impermeabile opace sau translucide, compacte, albe sau colorate artificial, obţinute din caolinuri, argile, nisip, feldspat, etc. Temperatură de ardere: 1150 – 1450 C0 Absorbţia apei maxim: 1%
C30 Ceramică de menaj Termen general dat produselor utilizate în menaj, realizate din ceramică, caracterizate prin ciob vitrifiat şi având o porozitate maximă de 0,25%
C31 Ceramică termorezistentă de menaj Produse cu coeficent de dilatare termică redus, utilizate în menaj
C32 Cenuşă de oase Oase calcinate ce conţin în esenţă fosfat de calciu; se utilizează la producerea porţelanului fosfatic
C33 Cernese Sortarea unui material granular în fracţiuni granulometrice cu ajutorul ciururilor, sitelor; sin.ciururire, sitare
C34 Ceramografie Totalitatea metodelor şi metodologiilor de cercetare a microstructurii ceramicilor legate de compoziţia lor chimică şi de condiţiile de realizare şi de prelucrare; se înţeleg în special metodele de preparare a microsecţiunilor
C35 Ciclu de ardere Durata totală a operaţiilor care se efectuează la arderea produselor, încărcarea, arderea, descărcarea
C36 Ciob Bucată, fragment dintr-un obiect de ceramică spart sau denumire dată masei ceramice după arderea a doua
C37 Ciuruire sin.cernere, sitare
C38 Cântar Aparat pentru măsurarea gruetăţii sin.balanţă
C39 Clasă de calitate Criterii de apreciere a calităţii produselor în funcţie de numărul defecte
C40 Cloruri Săruri ale acidului clorhidric. Clorură de calciu şi de aluminiu se utilizează ca electrolit pentru fluidifiere
C41 Coagulare Precipitare ireversibilă a unui component dispersat într-un sistem coloidal. Poate fi provocată termic, mecanic, electric, elctrolitic sau radiant
C42 Coajă de ouă Defect STAS 6748 –81
C43 Coajă de portocală Defect STAS 6748 – 81
C44 Coeficient de permeabilitate a unui corp solid Mărime care caracterizează dependenţa volumului de gaz sau lichid care trece în unitatea de timp, de diferenţa de presiune de pe el
C45 Coeficient de dilatare termică CDT) Variaţia relativă a dimensiunilor unui corp la variaţia temperaturii lui un 1 0K
Se distinc CDT liniar ) şi volumetric. Experimental „ „ se determină mai ales cu ajutorul dilatometriei
C46 Cojire Desprinderea unor straturi superficiale datorită fisurilor care se produc la adâncime mică; sin.exfoliere
C47 Colofoniu Răşină naturală de origine vegetală, cu compoziţie complexă; se foloseşte la prepararea culorilor ceramice
C48 Colergang Maşină folosită la măcinarea sau amestecarea, formată din tăvălugi care se rotesc pe fundul unui taler fix sau rotativ, plin sau parţial perforat; operaţia de sfărămare se obţine din presarea rolelor asupra materialului de pe taler sin.moară chiliană
C49 Colorimetru Instrument optic pentru determinarea concentraţiei soluţiilor colorate
C50 Colora A da o culoare unui obiect cu ajutorul unui colorant
C51 Combustibil Material care prin ardere dezvoltă căldură şi se foloseşte drept sursă de energie calorică; sunt combustibili solizi, lichizi şi gazoşi
C52 Compactare Mărirea densităţii unui corp pulverulent sau poros prin presarea sau sinterizare
C53 Compatibilitate Capacitatea a două sau mai multe materiale de a îndeplini funcţii stabilite, aflându-se în contact nemijlocit sin.acord ciob – glazură
C54 Compoziţie sin.amestec
C55 Compoziţie granulometrică Rezulatul analizei granulometrice care indică proporţia de fracţiuni granulometrice dint-un material
C56 Compoziţie mineralogică Exprimarea compoziţiei unui amestec ceramic în funcţie de constituienţii mineralogici; sin.compoziţie raţională
C57 Comprimare Deformarea unui materila, semifabricat sau produs sub acţiunea, şi în direcţia unor forţe de comprimare
C58 Con Orton Indicator piroscopic etalon folosit în SUA
C59 Con Seger Indicator piroscopic etalon folosit în Europa
C60 Concasare Prima operaţie de mărunţire(sfărămare) a materialului sub formă de bulgări mari, în urma căreia se obţin granule de peste 30 mm
C61 Consum de materiale Mărime care caracterizează consumurile de materiale pentru realizarea produselor, una din caracteristicile de eficienţă economică a fabricaţiei lor
C62 Container Ambalaj sub formă de rame, lăzi, care serveşte la transportul materialelor sau al produselor
C63 Contracţie la ardere Micşorarea dimensiunilor produselor uscate în timpul arderii lor. Se deosebesc contracţii liniare şi volumice care se exprimă în % din dimensiunea iniţială a epruvetei nearse
C64 Contracţie la uscare Micşorarea dimensiunilor unui produs ceramic ca o consecinţă a uscării sale. Se exprimă în % faţă de dimensiunile iniţiale ale produsului crud
C65 Contracţie totală Micşorarea dimensiunilor unui produs ca urmare a uscării şi arderii sale. Se exprimă în % faţă de dimensiunile produsului crud
C66 Cardierit Silicat dublu de aluminiu şi magneziu 2MgO. 2Al2O3. 5SiO2
C67 Corindon Al2O3, oxid de aluminiu cristalin natural. Sin.alumină alfa
C68 Corp de măcinare Corpuri de formă sferică sau cilindrică care se utilizeză pentru măcinarea materialelor în diferite tipuri de mori
C69 Crăpătură Discontinuitate apărută în masa produsului ca urmare a unor contracţii, dilatări sau unor forţe exterioare
C70 Cretă Varietate de calcar poros alb sau uşor colorat, provenită prin acumularea resturilor şi cochiliilor unor animale sau plante marine foarte mici
C71 Creuzet Ustensilă de laborator folosită în analiza chimică şi în special în analiza cantitativă pentru calcinarea precipitatelor şi cântărirea lor pentru efectuarea unor reacţii la temperaturi înalte
C72 Cristal de stâncă Cea mai pură varietate de cuarţ sin.cristal de rocă
C73 Cristobalit Una din formele alopropice ale silicei cristaline; se deosebesc cristobalit alfa, formă stabilă între 1470 – 1713 0C; cristobalit beta, formă stabilă între 180 -270 0C
C74 Cromofor Grupare de atomi care introdusă în molecula unei substanţe incolore o transformă într-o substanţă colorată, sau cromogen
C75 Cromogen Combinaţie care conţine în moleculă cromofori
C76 Cuarţ Formă polimorfă a silicei cristaline SiO2. Se deosebesc: cuarţ alfa stabilă între 573 – 870 0C şi cuarţ beta formă stabilă sub 573 0C
C77 Culoare la ardere Culoare căpătată
la epruvete care la diferite temperaturi caracteristică
determinată la caolinuri STAS 232/1-76
C78 Culori ceramice Compuşi chimici ai anumitelor metale care reacţioneză la temperaturi înalte cu materiale ceramice. Se compun din colorantul propriu-zis (pigmentul) şi fondantul (frita) care este o sticlă
C79 Cuptor Instalaţie de încălzire a unui material în vederea transformării sale fizice, chimice, sau fizico-chimic. Există multe tipuri: cuptoare cu funcţionare continuă, şi discontinuă, cu vatră mobilă, tunel, cu role, cu mufă, electrice, etc.
C80 Control tehnic de calitate Verificarea calităţii semifabricatelor şi a produselor finite
C81 Conveior Linie mechanizată de turnare sau de uscare
C82 Conimetru Aparat pentru determinarea conţinutului de praf din aer din gaze arse
D1 Decalcomanie Este un decor în culori ceramice depus pe o hârtie specială care transferat pe produs şi ars la temperaturi prescrise se fixează pe acestea
D2 Decor Un elemet care măreşte valoarea estetică a produsului
D3 Decorare Operaţie de mărire a aspectului estetic al produsului fie prin pictură manuală fie folosind diferite tipuri de decalcomanii sau alte tehnici de decorare
D4 Decor de penetraţie sau de temperatură înaltă Decor ce se aplică pe glazură arsă şi în timpul arderii la 1200 – 1350 0C decorul penetrează în glazura înmuiată
D5 Decor peste glazură Decor aplicat peste glazură şi care necesită a 3-a ardere
D6 Decor sub glazură Decor aplicat pe produsul crud sau biscuitat şi ars odată cu glazura
D7 Decor monocolor Un decor realizat cu un singur colorant
D8 Decor poliorom Decorul care se realizează cu mai mulţi coloranţi
D9 Defect Se va utiliza STAS 6748-81
D10 Defectoscop cu ultrasunete Este un aparat de măsură şi control nedestructiv
D11 Deferizare Operaţie de scoatere a fierului din materiile prime ceramice folosind magneţi
D12 Deformaţia eutectică Este compoziţia în cadrul unui sistem de 2 sau mai multe componenete care fiind încălzită în anumite condiţii specifice dezvoltă suficientă fază lichidă care poate cauza o deformaţie la o temperatură minimă
D13 Deformarea produsului Este abaterea de la forma stabilită. Este un defect
D14 Defloculant Substanţă cu rol fluidifiant adăugată în barbotine, în cantităţi mici, ex. silicat de Na şi carbonaţi
D15 Degresant Substanţă utilizată pentru degresarea compoziţiilor ceramice, de ex.: ciob de porţelan şi materiale coartitice
D16 Deleiere Operaţia de desfacere a materialelor ceramice, cu formarea unei barbotine omogene
D17 Densitate Raportul dintre masa unui corp şi volumul materialului din care este constituit excluzând porii); sin.masă specifică, compactitate
D18 Densitate aparentă Raportul dintre masa unui produs şi volumul său exterior inclusiv porii) sin.masă specifică aparentă
D19 Densitate în vrac (în grămadă) Raportul dintre masa materialului în grămadă bulgări, granule, pulbere) şi volumul grămezii inclusiv golurile
D20 Derivatograf Aparat pentru înregistrarea variaţiei greutăţii unui corp supus încălzirii treptate în anumite medii ambiante
D21 Deshidratare Este operaţia ce presupune extragerea apei
D22 Desprăfuire Operaţia de separare şi de eliminare a prafului dintr-un curent de aer sau de gaz în scopul curăţirii acestora sau al recuperării particulelor solide valoroase
D23 Deşeu Produse date ca rebut de fabricaţie
D24 Determinarea umidităţii Analiza conţinutului de apă a materiilor prime şi a semifabricatelor
D25 Dezaerare pastă Operaţie de scoatere a aerului din masele ceramice cu ajutorul presei vacuum
D26 Dezintegrare Este o operaţie de mărunţire fină
D27 Dezintegrator Maşină de fărămare a materialelor de duritate mică formată din două discuri prevăzute cu bare metalice, care se învârtesc în sens contrar, întro carcasă metalică
D28 Diagrama de ardere Reprezintă evolutiei temperaturii în timp, completată cu indicaţii asupra atmosferei de ardere
D29 Diagrama de echilibru sau de fază Reprezentarea grafică a schimbărilor cristalografice, a comportării la topire, respectiv solidificare a materialelor, a amestecurilor şi soluţiilor solide în condiţii de echilibru chimic
D30 Diagrama de uscare Reprezentarea grafică a variaţiei temperaturii de uscare în funcţie de timp
D31 Diametrul echivalent a unei particule Diametrul unor sfere echivalente cu granulele dintr-o masă presupusă omogenă. sin.dimensiunea particulei sau mărimea granulei
D32 Dilatare termică Proprietatea unui material de a-şi mării dimensiunile în timpul încălzirii. Dilatarea este în funcţie de creşterea de temperatură şi este un fenomen reversibil
D33 Dimensiunea unui produs Este mărimea lui exprimată prin diametru, înălţime, grosime, volum, suprafaţă
D34 Disc abraziv Disc din material abraziv utilizat la retuşuri, finisări
D35 Discuire sin.fasonare prin strunjire
D36 Dolomită Carbonatul dublu de magneziu şi calciu având formula generală CaCO3. MgCO3 Se utilizează în glazuri
D37 Dozare Măsurarea cantităţilor de materiale gravimetrică sau volumetrică) care intră în compoziţia unei mase ceramice în conformitate cu reţeta propusă
D38 Dozator Dispozitiv care efectuează operaţia de dozare; poate fi cu taler, elicoidal, cu bandă, cu cântar, etc.
D39 Duritatea la zgâriere Se determină la glazuri cu ajutorul diamantului sau cu materialele din scara MOSH
D40 DIN Deutsche Industrie Normen adică norme germane
E1 Electrocar Cărucior autopropulsat acţionat de un motor electric alimentat de la o baterie de acumulatoare proprie folosit pentru transportul de materiale pe distanţe scurte
E2 Electrolit sin.fluidifiant
E3 Electrocorindin Corindon Al2O3obţinut prin topirea aluminei în cuptoare electrice
E4 Electromagnet Este un dispozitiv utilizat la deferizarea materiilor prime
E5 Elevator Instalaţie care serveşte la transportarea materialelor pe direcţie verticală sau aproape verticală şi pe distanţe relativ mici
E6 Electrostivuitor Utilaj folosit la transportul produselor finite ambalate
E7 Epruvetă Piesă de probă confecţionată dintr-un material pentru a fi supusă unor încercări în vederea determinării proprităţiilor materialului respectiv
E8 Epurare Totalitatea operaţiilor de purificare fie a aerului, fie a apelor uzate
E9 Etuvă Un aparat de laborator
E10 Eutectic Este un amestec care se topeşte sau se solidifică la o temperatură constantă, inferioară punctului de topire a fiecăruie dintre constituienţi
E11 Executarea formei Este faza tehnologică de realizare a formelor şi anume forme de lucru, formă mamă, forme negative, pozitive
E12 Exfoliere Este un defect al glazurii şi decorului a se vedea STAS 6748-81
E13 Exhaustor Ventilator folosit la evacuarea forţată a gazelor, a suspensilor de particule solide din aer dintr-o încăpere. Hală industrială, dintr-o exploatare minieră
E14 Exploatare la zi Metodă de extragere a substanţelor minerale utile, în care procesul tehnologic se efectuează sub cerul liber
E15 Extrudere Trecerea forţată a pastei ceramice printr-o filieră, antrenarea pastei se face de obicei printr-o elice continuă sin.tragere
F1 Faianţă Mase ceramice poroase, albe sau gălbui, fabricate din caolinuri, cuarţ, argilă, calcar, dolomită, felspat, acoperite cu diferite glazuri. Temperatura de ardere 850 – 1250 0C
F2 Farfurie Este un articol de menaj poate fi întinsă, adâncă, du diametrul mai mare sau mai mic; a se vedea STAS 12394/1-2/85
F3 Făină de oase Pulbere obţinută prin măcinarea oaselor calcinate; se foloseşte ca fondant în fabricarea porţelanului fosfatic şi ca stabilizator şi mineralizator la refactare
F4 Fasonare Operaţia sau ansamblul de operaţii prin care se obţin produse de forme şi dimensiuni dorite dintro masă ceramică, sub acţiunea unor forţe. sin.modelare şi parţial presare
F5 Fază O porţiune a unui sistem care are aceleaşi proprietăţi în toate punctele
F6 Fază tehnologică Este o etapă de lucru în realizarea unui produs
F7 Fază vitroasă Fază existentă intr-un produs ceramic ars
F8 Feldspat de calciu sin.anortit, alumino – silicat de calciu CaO. Al2O3. 2SiO2
F9 Fenolftaleină Este un indicator utilizat la analizele chimice
F10 Filtrare Este operaţia de separare a părţilor omogene dintr-un amestec eterogen cu ajutorul unui filtru
F11 Filtru cu rame Este o instalaţie pentru deshidratarea barbotinelor
F12 Filtru presă Utilaj pentru deshidratarea barbotinelor se lucrează la 6 – 12 atmosfere
F13 Fineţea de măcinare Gradul de măcinare exprimat prin rezidiul pe o sită cu mărimea ochiurilor bine stabilite
F14 Finisare Executarea unor operaţii asupra a unui produs pentru a da forma şi aspectul definitiv; sin.polizare, şlefuire, lustruire
F15 „fiori” Un model decorativ în relief constând din flori şi păsări
F16 Fire clay Argilă bogată în caolinit cu refractaritate ridicată
F17 Fisură Defect STAS 6748-81
F18 Fluidificator adaos, care micşorează vâscozitarea barbotinelor; sin.electrolit
F19 Fluorină Fluorură naturală de calciu care se găseşte sub formă de cristale cubice, transparente, incolore, sau de culoare verde, galbenă, roz, violet
F20 Fondant Material care fiind prezent în masa ceramică, chiar în cantităţiminime îi coboară temperatura de formare a fazei lichide ex: K2CO3, sodă calcinată, feldspaţi
F21 Formator de reţea Sănt oxizi care sănt neapărat necesari pentru formarea sticlelor ce intră în alcătuirea fritelor, glazurilor ex:SiO2; nisip B2O3; borax P2O5; Sb2O3
F22 Forme Auxiliare utilizate la fasonarea produselor de ceramică fină şi pot fi: forme mamă, forme de lucru, de turnare, de strunjire şi de presare
F23 Formula Seger Dă fracţiile molare ale oxizilor participanţi în glazură şi se prezintă sub forma: oxizi bazici/oxizi amfoteri/oxizi acizi
F24 Fracţie granulometrică Totalitatea granulelor care trec prin sita A cu ochiuri mai mari şi constizuie în acelaşi timp un rezidiu pe o sită B cu ochiuri mai mici
F25 Fragilitatea Este o caracteristică a glazurilor şi se evita prin adaosul unor substanţe coloidale sau substanţe organice naturale care măresc aderenţa şi rezistenţa stratului de glazură
F26 Frita Este un fondant utilizat la prepararea glazurilor, culorilor ceramice şi maselor de porţelan de temperatură joasă, este o sticlă obţinută prin topirea componenţilor şi răcirea lor bruscă
F27 Formula oxidică Un mod de redare a structurii silicaţilor
G1 Glazură Glazura este un strat subţire strălucitor, transparent sauopac care acoperă suprafaţa produselor ceramice şi înbunătăţeşte proprietăţile mecanice, chimice ale masei suport
G2 Glazurare Operaţia de aplicarea glazurii care poate fi manuală, mecanizată sau automatizată
G3 Glazură crudă Glazura care se obţine prin simpla omogenizare a materiilor prime insolubile în apă
G4 Glazură fritată Este glazura ăn care materiile prime se fritează, prin fritare se insolubilizează materialele solubile îm apă
G5 Glazură uşor fuzibilă Glazura care are temperatura de topire cuprinsă între 600-1050 0C
G6 Glazură aventurin Glazura în care în interiorul stratului de glazură lucioasă se formează cristale strălucioare sub forma unor fluturi metalici. Ele se obţin cu un exces de oxid de fier sau de crom
G7 Glazură cracle Glazura care prezintă reţele de fisuri foarte fine provocate de un dezacord între coeficientul de dilataţie a glazurii şi al ciobului. Se obţine prin creşterea conţinutului de alcalii
G8 Glazură colorată Glazura în care s-au introdus oxizi, carbonaţi sau frite, pentru a da o anumită coloraţie
G9 Glazură cristalizată Este o glazură artistică, în care un constituient este în exces cu tendinţă de cristalizar; de ex. : Mno+ZnO şi SiO2 rezultănd ZnSiO3 = wilhemit
G10 Glazură mată Se obţine fie prin cristalizarea unui compus în exces sub formă foarte fină, fie prin arderea la temperatură inferioară celei de topre a glazurii
G11 Glazură metalizată Conţine în exces un oxid metalic care are proprietatea de a se reduce uşor la ardere până la metalul respectiv produsul finit capătă aspectul unei oglinizi metalice
G12 Glazură opacă Glazura la care transparenţa s-a distrus complet fie prin introducerea unui opacizant SnO2, ZrO2, TiO2) fie prin formarea unor pori închişi extrem de fini şi deşi folosind substanţe care la temperaturi înalte apropiate de punctul de înmuiere al glazurii degajă substanţe volatile
G13 Glazură strânsă La această glazură tensiunea superficială a topiturii este foarte mult mărită prin adaos de ZrO2. La ardere, glazura se adună sub forma de picături care alternează cu suprafaţe mate, lipsite de glazură
G14 Glazură rulată Defect STAS 6748-81
G15 Glazură scursă Defect STAS 6748-81
G16 Glazură cu luster Este o glazură a cărei suprafaţă apare colorată cu irizaţii şi se obţine în condiţii reducătoare
G17 Glazură de sare Este o glazură puţin transparentă, se utilizează mai ales la gresie si se obţine prin NaCl care este presărat �n cuptor şi aceşti vapori de sare se depun pe produs
G18 Glazură celadon seladon) Este o glazură obţinută în condiţii reducătoare pe bază de combinaţii ale fierului sau eventual Ni, Crom, Ti şi de culoare verde
G19 Glazură vellum Glazură semimată pe bază de Sn, Zn, şi Titan, cu aspect de catifea, satinat
G20 Grad de alb Este o caracteristică a produselor de porţelan si faianţă, reprezintă raportul exprimat în % dintre radiaţia epruvetei şi cea a plăcii etalon la lungimea de undă de 456 mm
G21 Granulocitate Modul de alcătuire a unui material granular, din punct de vedere al proportiilor în % de masă) în care particulele solide de diferite mărimi compun materialul respectiv
G22 Gravimetrie sin.analiză gravimetrică
G23 Grade Beaume Be Un sistem de exprimare a greutaţii specifice a lichidelor. Pentru soluţia de silicaţi de Natriu se acceptă următoarea relaţie: greut. Specifică = 145 145-0Be)
G24 Greutate specifică sin.densitate
G25 Greutate litrică Un mod de exprimare a densităţii barbotinelor ceramice utilizate �n practica uzinală
G26 Gipsul Mineral natural – este sulfatul de calciu hidratat CaSo4.2H2O este materia primă pentru ipsosul de modelaj
G27 gresie Produs ceramic semivitrifiat, impermeabil compact, opac, de culoare albă sau albăcenuşie sau colorată natural sauartificial, obţinut din argile, caolinuri, cuarţ, feldspat şi glazurat
G28 Gris Defect STAS 6748-81
G29 Glazură feldspatică O glazură crudă, uşor fuzibilă, lipsită de Pb şi Bor pentru gresie, porţelan tare şi moale şi faianţă, avănd formula limită: 0,20-0, 45 R2O 0,25-0, 6Al2O3, 2,8-5,0SiO2 0,55-0, 80 RO şi intervalul de ardere 1200-1300 0C
G30 Gonflare sin.dilatare Termen utilizat la ipsos; gonflarea depinde de natura ipsosului, de raportul ipsos-apă şi prezenţa sărurilor în apa de amestec
H1 Haloisit Mineral argilos din grupa caolinitului Al2O3.2SiO2.2H2O+2H2O)
H2 Harise Defect STAS 6748-81
H3 Hidrociclon Aparat de sortare şi de concentrare a materialelor granulare, în care separarea granulelor se face sub acţiunea forţei centrifuge, exercitată de un curent de apă
H4 Hărtie de ambalaj Material auxiliar
H5 Hărtie indicatoare Utilizată la analize chimice ca indicator chimic
H6 Hărtie de imprimare Hărtie specială pentru decalcomanii
I1 Illit Mineral argilos din grupa hidromicei
I2 Imersie Este o modalitate de glazurare a produselor
I3 Impermeabilitate Caracteristica maselor şi glazurilor ceramice în stare arsă, de a nu lăsa să treacă prin ele un fluid
I4 Imprimare serigrafică Este o modalitate de decorare a produselor ceramice
I5 Incluziune Defect STAS 6748-81
I6 Indicator Substanţă care îşi poate modifica structura şi deci unele proprietăţi, în concordanţă cu modificările ce au loc într-un sistem chimic care evoluează şi îm care a fost introdusă, semnalănd momentul cănd sistemul s-a trnsformat integral
I7 Indicator piroscopic Piramidă cu bază triunghiulară cu formă şi dimensiuni stabilite, confecţionată dintr-o masă refractară, care se deformează sub propria greutate, la o temperatură determinată, cănd este încălzită în conditii standardizate STAS 2912-86
I8 Încărcătura cuptorului Totalitatea produselor introduse la un ciclu de ardere
I9 Indice de aciditate Este o caracteristică importantă a glazurilor Aciditate = în care, x, y, z sănt fractiile molare din formula lui Seger
I10 Indice de plasticitate Pfefferkorn Cantitatea de apă procentual necesară unei epruvete confecţionată din argilă ca să sufere o anumită turtire sub acţiunea unei greutăţi constante care ca de la o înălţime fixă STAS 229-66
I11 Indice tixotropice Exprimă comportarea barbotinelor la curgere
I12 Înmuiere Deformarea unui produs ceramic în timpul arderii, atunci cănd faza lichidă începe să predomine
I13 Inelele lui Buller Inele din masa ceramică a căror contracţie se cunoaşte, folosite pentru indicarea temperaturii în cuptor
I14 Instalaţie de climă Instalaţie care realizează o anumită umiditate în halele de lucru de exe. în hala de fabricare decalcomanii)
I15 Interval de ardere Este o caracteristică a maselor şi glazurilor ceramice, interval în care se ajunge la proprietaţile dorite
I16 Interval de înmuiere Este o caracteristică a glazurilor, ele neavănd o temperatură netă de topire ci un interval de înmuiere
I17 Înţepătura de ac Defect STAS 6748-81
I18 Încălzirea cuptoarelor Poate fi electrică saucu combustibil gazos sau lichid
I19 Ipsos Este materia primă pentru forme şi este constituit din CaSO4 semihidratat
I20 Începutul prizei ipsosului Este marcat de momentul în care amestecul începe să se întărească, trece din starea de barbotină în formă rigidă şi amestecul se întăreşte
I21 Idice de refracţie Mărime optică ce caracterizează materialele transparente, definită ca raportul dintre sinusurile unghiurilor de incidenţă şi cele de refracţie ale unei raze de lumină care pătrunde din vid în mediul respectiv
I22 Irizare Fenomen observat la glazurile plumbice, a scănteia, a luci în lumini multicolore a emite culori asemănătoare cu ale curcubeului
L1 Laminare Formare de straturi geologice sau în masele ceramice – un defect de structură
L2 Lapte de var Suspensie stabilă de hidroxid de calciu în apă; sin.var stins
L3 Leucometru Aparat pentru măsurarea fotoelectrică a gradului de reflexie a obiectelor albe şi luminoase pentru determinarea gradului de alb, a porţelanului şi pentru control uniformităţii nuanţelor de culoare folosind filtre. Ca substanţă etalon se foloseşte MgO care reprezintă 97,5% din albul absolut
L4 Levigare Transformarea unui material în prf fin prin fărămiţare în apă într-un lichid şi sedimentarea sa fracţionată
L5 Liant sin. aglomerant sau material fluid care are proprietatea de a lega prin întărire granulele unui material solid cu care este amestecat
L6 Limită de curgere Este o valoare – suma tensiunilor care trebuie aplicată unei mase ceramice pentru a începe să curgă. Sănt mai multe metode de determinare, de ex: prin comprimare, prin torsionare, etc.
L7 Linie automată Un complex de utilaje care execută mai multe operaţii de la fasonare pănă la retuşarea şi glazurarea produselor ceramice
L8 Lipitură Defect STAS 6748-81
L9 Lipsă de glazură Defect STAS 6748-81
L10 Limbă Defect
L11 Lipsă de decor Defect
L12 Litargă Oxid de plumb cristalizat PbO, obţinut prin trecerea unui curent de aer peste plumb topit, întrebuinţat şi la prepararea culorilor ceramice
L13 Litografie Metodă de reproducere şi de multiplicare pe hărtie a desenelor şi modelelor prin utilizarea de negativ imprimate sau desenate pe plăci sau valţuri speciale
L14 Loess Rocă sedimentară neconsolidă de origine coliană, de culoare galbenă – cenuşie, cu aspect poros, formată mai ales din praf silicios şi argilos
L15 Lot Număr total de elemente care sănt relizate în acelaşi mod, au aceeaşi mărime şi care sănt livrate la o comandă
L16 Lubrifiant Substanţă minerală sau organică naturală sau sintetică, solidă, lichidă, capabilă să realizeze pelicule aderente pe suprafeţe solide în mişcare, menite să reducă la minimum frecarea
L17 Luciu Aspect al suprafeţei unui glazuri, al unui decor, datorită reflexiei luminii sin.strălucire
L18 Luminozitate Însuşirea unui corp de a fi luminos, strălucitor
L19 lustruire A face să lucească, să sclipească suprafaţa unui obiect, operaţie de finisare
L20 Luster ceramic lustre) Sănt preparate special pentru decorare, sănt compuşi organici ai anumitor metale şi pot fi cu metale preţioase, cele de culoare violetă, verde, albastră, roşie, roz cu adaos de aur şi cele de culoare maro şi cenuşie – cu platină – sau fără metale preţioase ca lustrul galben, iris sau bej
L21 Luster tip Brianchon A fost realizat în 1856 de M.Brianchon la Paris, agentul de reducere necesar formării peliculei subţiri de metal este încorporat sub formă de rezinat de Bismut, astfel că nu este nevoie de atmosferă reducătoare în cuptor
L22 Luster de Burgos Spania Este un luster roşu pentru porţelan obţinut prin diluarea corespunzătoare a lusterului de aur cu luster Bismut; poate fi prezent şi staniul
L23 Luster tip cantharides Este un luster de argint pe obiecte de artă, similar în aparenţă cu luciul de pe aripile găndacului de frasin cantaridă) este de culoare galbenă şi de obicei se aplică pe o glazură plumbică albastră
L24 Luster Franchet Sărurile metalice sănt încorporate în glazură şi produsul estears în condiţii reducătoare la 550-600 0C
L25 Lut Rocă sedimentară galbenă sau cafenie folosită în olărie şi în sculptură, în construcţii; sin.argilă
M1 Macerare Termen impropriu folosit pentru o depozitare într-un spaţiu ferit de curenţi de aer a masei ceramice umezită în prealabil pentru obţinerea unei omogenizări a umidităţii în masă, a unei creşteri a plasticităţii
M2 Macrostructură Structura unui material aşa cum apare la examinare cu ochiul liber sau cu o lupă
M3 Magnezie Oxid de magneziu, MgO
M4 Magnet permanent Dispozitiv utilizat la deferizarea suspensiilor ceramice
M5 Malaxare Operaţie de amestecare a unui material granular sau păstos pentru obţinerea unui amestec omogen prin mişcarea unor palete prin material
M6 Manufactură Atelier unde predomină munca manuală. Primele manufacturi de ceramică au apărut în Spania apoi în Italia, Franţa, Olanda, Germania
M7 Marca fabricii Semn distinctiv care indică provenienţa unui produs
M8 Margine deformată Defect STAS 6748-81
M9 Matisare Defect ”
M10 Metalizare coloranţ Defect ”
M11 Marmură Rocă calcaroasă complet cristalizată prin metamorfism formată din cristale de calcit şi unele minerale accesorii ca impurităţi. Se utilizează în glazuri
M12 Marnă Rocă sedimentară compusă din CaCO3 şi argilă în proporţie variabile
M13 Masă ceramică sin.amestec sau compoziţie sau o masă relizată conform reţetei la care s-au efectuat operaţiile de măcinare şi s-au adăugat adaosurile necesare pentru a deveni masă de turnare, de strunjire sau de presare
M14 Maşină de decorare Utilaj pentru aplicarea decorului, fie de trs linii, randuri, fie de ştampilat, fie de aplicat decalcomanii, fie de pulverizare
M15 Maşină de glazurare Utilaj pentru aplicarea glazurii
M16 Maşină de ambalat în folii contractibile Maşină utilizată la secţia de ambalaj pentru a realiza seturi de farfurii, etc.
M17 Maşină de fasonare Maşinile semiautomate sau automatizate penru fasonarea produselor, de ex: rollere, linii automate de turnare
M18 Maşină de şlefuit şi polizat Maşini pentru finisarea produselor ceramice
M19 Materiale auxiliare Totalitatea materialelor folosite la fabricarea unui produs în afara materiilor prime; de ex.: abrazivi, de demulare, materiale de ambalare, auxiliare de ardere, etc.
M20 Materiale auxiliare de asamblare Materialele folosite la ambalarea produselor şi anume: hărtie, carton ondulat,cutii, folii din materiale plastic, banderole, etc.
M21 Materiale auxiliare pentru decorare Pensule, glicerină, ulei de in, ulei de terebentină
M22 Materiale refractare Materiale nemetalice care au rezistenţă piroscopică de min. 1580 0C. Se utilizează la construcţia cuptoarelor, a auxiliarelor de ardere
M23 Matrice Componenţa fazală a unui material ceramic în care sănt înglobate celelalte faze de exe,: la porţelan mulitul, cristobalitul şi cuarţul rezidual sănt înglobate într-o matrice de sticlă
M24 Matriţă Este o formă folosită la fasonarea prin deformare plastică sub presiunea a materialelor granulare
M25 Mat Care este fără luciu, fără strălucire, şters sau este lipsit de transparenţă
M26 Maturaţie sau maturizare Totalitatea transformărilor fizice şi chimice pe care le suferă unele substanţe sau sisteme înainte de a ajunge la forma definitivă sin.macerarea sau topirea unui amestec pănă cănd glazura sau pigmentul se topesc complet sau ajuge la luciu desăvărşit, sau arderea decorului pănă la nuanţa cerută
M27 Măcinare Operaţia finală de mărunţire a materialelor la care se obţin frcţiuni sub 1 mm se face măcinare umedă şi uscată
M28 Mărunţire Micşorarea dimensiunilor bulgărilor sau granulelor unui material
M29 Majolică Produse ceramice poroase de tip olărie cu glazuri opace lucioase şi decor colorat peste glazură. Au primit această denumire de la insula Mallorca unde s-au realizat pentru prima dată, începănd cu sec. al XVI-lea
M30 Materiale ceramice O clasă de materiale de natură anorganică,nemetalică. Termenul cuprinde: porţelanurile, sticlele, refractarele, glazurile, emailurile
M31 Masa rotativă Dispozitiv utilizat la decorarea produselor ceramice
M32 Metacaolinit Produs realizat din deshidratarea caolinitului Al2O3. 2SiO2
M33 Metacristobalit Stare metastabilă de desfacere a reţelei de cuarţi care apare la începutul transformării alfa
M34 Masă specifică sin.densitate
M35 Masă specifică aparenţă sin.densitate aparenţă
M36 Metode imersiunii la analiza microscopică Metodă la care pulberea din materialul de analizat este scufundat în lichide de diferiţi indici de refacţie
M37 Metoda sferturilor Metodă folosită pentru obţinerea de probe medii reprezentative
M38 Metode de decorare Sânt următoarele: pictură manuală, trasare de linii şi randuri, pulverizare cu aerograful, prin ştampilare, prin serigrafie, folosind decalcomani şi prin imprimare cu placă de ex.aur gravat), decorare prin gravură, încrustaţii de aur) prin procedeu fotoceramic, folosirea de mase şi glazuricolorate
M39 Mică Este o grupă de minerale silicative, lamelare şi neplastice
M40 Microduritate Este un testaplicat glazuilor şi se verifică rezistenţa la zgâriere folosid un diamant
M41 Micronizare Operaţie de măcinare foarte fină de ordinul micronilor folosind micronizatoare sau mori coloidale; se utilizează la pigmenţii ceramici
M42 Microstructură Structură de amănunt a materialului textură) observată cu ajutorul microscopului sau prin alte procedee
M43 Mineralizator Substanţă care fiind prezentă sau adăugată în cantitaţi mici în masele de ceramice favorizează formarea unor anumiţi compuşi şi cristalizarea lor la ardere
M44 Miniu Pb3O4 oxid mixt al plumbului bi şi tetravalent, se prezintă sub forma unei substanţe solide cristaline de culoare roşie, greu solubilă în apă. Se utilizează ca pigment
M45 Modelare sin.fasonare
M46 Model de lucru original Este originalul unui produs ceramic după desen se realizează produsul din argilă sau ipsos după care se realizează forma mamă şi aşa mai departe
M47 Moară Utilaj folosit pentru măcinarea materialelor prime
M48 Moară cu bile Moară construită dintr-un tambur metalic, cilindric sau cilidro – conic, căptuşit cu plăci de uzură, în care măcinarea se produce prin căderea si rostogolirea unor bile de silex, de porţelan, etc. Sânt mori cu funcţionare periodică şi continuă
M49 Modificator de reţea Substanţe care intră în reţeaua formatorilor de structură şi influenţează proprietăţile sticlelor obţinute, de ex: oxizii alcalini, carbonaţii alcalin
M50 Modificatori de priză Sânt substanţe care adăugate la prepararea barbotinei de ipsos pot accelera sau întârzia priza ipsosului
M51 Modulul de elasticitate a lui Young Ne dă informaţii despre consolidarea ciobului după ardere fiind o constantă ce reprezintă raportul între tensiuni şi deformări în domeniul de valabilitate a legii lui Hook, adică domeniul elastic
M52 Materiale abrazive Materiale solide cristaline granulare sau în pulbere care au o capacitate abrazivă ridicată. Sânt materiale abrazive naturale diamant, coridon) şi sintetice. Se utilizează la prelucrarea, finisarea materialelor
M53 Microscop termic Aparat pentru determinarea intervalului de topire la glazuri şi frite
M54 Mostră Obiect dintr-o serie de obiecte identice sau cantitatea mică dintr-un material după care sepot aprecia anumite însuşiri, se poate face reclamă sau informarea clientului
M55 Mucava Material auxiliat utilizat la ambalaj
M56 Muflă Cameră a unui cuptor industrial sau de laborator cu pereţii refractari, în care materialul supus încălzirii nu vine în contact direct cu combustibilul sau cu gazele de ardere
M57 Mullit Silicat de aluminiu de fomula teoretică 3Al2O3. 2SiO2 este mullit acicular şi solzos
M58 Mulitizare Transformarea caolinitului în mullit, prin încălzirea la 1300-1400 0C
M59 Muzeu Instituţie care se ocupă cu strângerea, păstrarea şi expunerea obiectelor care prezintă un interes istoric, ştiinţific şi artistic.
N1 Neplanitate Defect STAS 6748-81
N2 Neuniformitatea liniei sau benzii Defect ”
N3 Nisip Rocă detritică silicioasă se prezintă sub formă de granule mici
N4 Nocivitate Faptul de a fi vătămător pentru sănătate, viată, etc.
N5 Noxă Agent, factor sau împrejurare cu acţiune dăunătoare asupra organismului care se răspândeşteîn atmosferă de obicei în timpul diferitelor procese tehnologice
N6 Nuanţă Fiecare dintre varietăţi unei culori determinată de compoziţia sa cromatică şi de conditiile de realizare practică sin.tentă, tonalitate de culoare, gradaţie a culorii
N7 Nuanţă diferite ale decorului Defect STAS 6748-81
O1 Olărie Produse ceramice realizate de olar din materii prime inferioare
O2 Omogenizare Operaţie de amestecare a componenţilor unui sistem eterogen pentru a se obţine un amestec care să aibă aceeaşi compoziţie în toată masa lui
O3 Omologare Acceptarea unui tip de produs şi aprobarea fabricării lui curente
O4 Ondulaţie Defect de suprafaţă
O5 Opac Prin care nu poate trece lumina, lipsit de transparenţă, nestrăveziu sau lipsit de strălucire, întunecat
O6 Opacizant Substanţă care se adaugă la glazuri, sticle şi emailuri pentru a fi opace de ex.: la glazuri se adaugă oxizi de Sn, de Zr sau de titan
O7 Ortoclaz sau ortoză Mineral din grupul feldspaţilor aluminosilicat de potasiu) cu aspect lăptos, roşiatic sau gălbui şi cu luciu sticlos sau cidefos întrebuinţat în ceramică şi în industria sticlei
O8 Ovalitate Defect STAS 6748-81
O9 Oxid de aluminiu sin.alumină
O10 Oxid de plumb Oxizii de plumb PbO, Pb3O4) sânt componentele principale ale unei glazuri se utilizează sub formă de frite fiind ff toxice
O11 Oxid de Na şi K K2O; Na2O sânt componente bazice importante ale unei glazuri alături de PbO cu acţiune fondantă şi avantaje ca: netoxice, incolore, ieftine
O12 Oxidul de litiu Li2O – se utilizează ca fondant în glazuri, măreşte luciul şi rezistenţa la acizi a glazurilor
O13 Oxidul de calciu CaO – se introduce în glazuri sub formă de calcit; CaO măreşte duritatea la zgâriere a glazurilor şi scade tendinţa de harisare
O14 Oxidul de magneziu MgO – în cantitate mică dă luciu glazurilor dar are şi tendinţa de a forma glazuri strânse adică glazuri decorative
O15 Oxidul de stronţiu SrO – se introduce în glazuri sub formă de carbonat, măreşte luciul şi rezistenţa la acizi şi duritatea la zgâriere
O16 Oxid de zinc ZnO – în cantitaţi mici 0,05-0,20 moli) are rolul de a mări luciul, în cantităţi mai mri 0,30 moli matizează
O17 Oxid de bariu BaO – în atmosferă oxidantă poate substitui o parte din PbO. BaO favorizează dezvoltarea luciului glazurii în cantităţi mai mari are acţiune de matizare
O18 Oxid de bor B2O3 – este foarte important pentru glazuri şi se introduce sub formă de borax şi acid boric. Poate înlocui acidul silicic deoarece boraţii şi silicaţii sânt miscibili în price proporţie
O19 Oxid de staniu SnO2 – este agentul de opacizare cel mai important şi dă glazuri albe la aproape toate temperaturile. SnO2 măreşte elasticitatea glazurilorşi previne formarea hariselor
O20 Oxid de titan TiO2 – se întâlneşte în natură sub formă de retil sau anatas; în glazuri se utilizează TiO2 obţinut sintetic sau rutilul. TiO2 dă glazuri mate, măreşte rezistenţa la acizi şi scade tendinţa de fisurare
O21 Oxid de zirconiu ZrO2 – poate substitui SnO2 în glazurile de acoperire. Zr O2 conferă glazurilor o bună rezistenţă faţă de acizi, alcalii şi scade tendinţa la harisare – are şi acţiune opacizantă
O22 Oxizii de cobalt Co2O3; Co3O4; CoO – dau coloraţii de albastru deschis până la bleumarin; CoO cu anumite proporţii de TiO2 dă glazuri colorate în nuanţe verzi – glazuri artistice
O23 Oxizii de nichel NiO; Ni2O3 dau o mare verietate de culori de glazură de la verde – maro la roşu – maroniu, roz în funcţie de celelalte componente ale glazurii
O24 Oxizii de cupru CuO – în glazurile plumbice dă toate tonalităţile culorii verde, se pot obţine şi nuanţe turcoaz. Aşa numita culoare „albastru persian sau egiptean necesită glazuri puternic alcaline lipsite de plumb. Glazurle roşu de China se obţin cu puţin CuO
O25 Oxid de uraniu Sânt mai mulţi oxizi dar sânt scumpi; sânt foarte utilizaţi UO2 – numit oxidulde uraniu negru UO3 – numit oxidulde uraniu roşu NaSPAN LANG=”ro-RO”>2U2O7 – numit oxidulde uraniu galben In glazurile bogat în plumb la t 1040 0C uraniu dă coloraţii roşii în glazurile cu bor se obţin coloraţii galbene; dacă arderea se face la t 1050 0C roşul trece în galben şi în final în negru
O26 Oxid de stibiu sau antimoniu Sb2O3 şi Sb2O5 – în glazurile plumbice dă coloraţii galbene, aşa numitul „galben de Napoli” iar în glazurile lipsite de plumb se obţin tonalităţi albe
O27 Oxid de fier FeO negru); Fe2O3 roşu); Fe3O4 negru) în atmosferă oxidantă oxizii de fier dau coloraţii de galben la roşu prin intermediul nuanţei roşu – maroniu iar în condiţii reducătoare totalităţile de culoare sânt de la albastru cenuşiu la gri închis
O28 Oxid de mangan MnO2
– se utilizează pentru obţinerea pigmenţilor
maro, violet şi negru, de asemenea şi pentru glazuri
colorate la fel. S-a dezvoltat şi un pigment roz pentru
porţelan
O29 Oxid de Bismut Bi2O3 – are acţiune fondantă în glazuri, mai bună decât PbO. În atmosferă oxidantă dă glazuricolorate în galben – auriu în condiţii reducătoare dă coloraţii albastru maroniu până la negru – albăstrui
O30 Oxid de vanadiu V2O5 – în glazurile lipsite de plumb dă o opacizare uşoară cu tonalitate de alb şi verzui, dacă conţinutul este mai mare de 8% nuanţele sânt puternice verde – cenuşiu, verde maroniu. Se pot realiza şi glazuri strânse. În glazurile plumbo – borice dă coloraţi galben – verzui
P1 Paletă Este o placă pe care se amestecă culorile; înseamnă şi gamă serie) de culori şi material auxiliar, de ambalare şi transport
P2 Pantograf Aparat utilizat pentru reproducerea unui desen la aceeaşi mărime sau la o scară diferită de a modelului
P3 Parafină Material auxiliarutilizat în timpul fasonării sau ca agent de mascare – unde nu dorim glazură
P4 Parte leviganilă Material pulverulent ce se poate antrena sub formă de suspensie într-un lichid
P5 Pastă ceramică Este o masă
ceramică având o umiditate de circa 15-25% şi
care urmează să fie fasonată prin strunjire
P6 Pegmatite Se găsesc sub cele mai variate forme, atât în masivele eruptive cât şi în roci cristaline vechi. Se exploatează pentru extracţia feldspatului potasic
P7 Pensulă Uneltă folosită pentru aplicarea manuală a decorului
P8 Pentaoxid de fosfor P2O5 sau anhidridă fosforică se utilizează ca vitrifiant
P9 Peptizare Stabilizarea barbotinelor folosind săruri de Na şi K
P10 Permeabilitate Capacitatea unui material de a permite sau nu trecerea prin el a altor substanţe
P11 Permeabilitatea glazurii Glazura produselor de porţelan, faianţă şi gresie nu trebuie să se umecteze după ce sânt în contact cu lichide timp de 24h
P12 Ph Contracţia ionilor de hidrogen
P13 Picnometru Instrument folosit pentru măsurarea densităţii corpurilor lichide sau solideprin cântărire
P14 Pierdere la calcinare Notat p.c. – pierderea de masă a unui produs sau material uscat, care este calcinat la o temperatură determinată
P15 Pictură manuală Este modalitate de decorare a produselor de ceramică fină folosind pensula sau peniţa
P16 Pigmenţi Componente ale culorilor ceramice – sânt săruri, dar mai ales oxiziai metalelor tranziţionale şi de tranziţie normală
P17 Picometru Instrument folosit pentru măsurarea temperaturi înalte
P18 Pistol. de stropit sin.aerograf
P19 A perfora Este o technică de decorare folosită în olărie de a executa găuri şi modele cu un instrumentascuţit în produsul crud sau folosind o matriţă o stanţă) specială
P20 Piatră de var sin.calcar
P21 Piatră ponce Amestec de silicat de Mg şi Al şi K utilizat şi ca abraziv
P22 Plagioclaz Grupul de minerale din clasa feldspaţilor,de culoare albă, cenuşie sau albăstrui şi cu luciul sticlos, utilizate ca materie primă în industria ceramică
P23 Plasticitate Capacitatea unui substanţe solide de a-si modifica forma sub acţiunea unor forţe exterioare fără ca să se piardă coeziunea între particulele elementare
P24 Plastifiant Substanţă care adăugată maselor ceramice le măreşte plasticitatea; ex.: alginaţi, dextrină, etc.
P25 Polizare Operaţie de prelucrare prin aşchiere a suprafeţei unui materialcu ajutorul pietrei abrazive în formă de disc, de cilondru, etc. ; sin.şlefuire
P26 Pompă cu membrană Utilaj folosit pentru transportarea barbotinelor
P27 Por Cantitate mică în structura unui produs; poate fi închis sau deschis
P28 Poroplast Material poros realizat din mase plastice de luciu şi utilizat la confecţionarea formelor
P29 Porozitate totală Este o caracteristică a materialelor de ceramică fină care se verifică şi reprezintă raportul dintre volumul total al porilor şi volumul său aparent, se exprimă în %
P30 Porozitate aparentă Reprezintă raportul dintre volumul porilor deschişi şi volumul său aparent
P31 Porozimetru Aparat folosit pentru determinarea distribuţiei porilor folosind metoda penetrării cu mercur
P32 Porţelan Este o masă ceramică vitrifiată, impermeabilă, opacă sau translucidă, compactă, albă sau colorată artificial, care se obţine din caolinuri, argile, nisip, feldspat; se arde la 1150 şi 1450 0C, absorbţia apei de maxim 1%
P33 Porţelan feldspatic tare Se utilizează la realizarea veselei, obiectelor de artă şi ca porţelan technic în industria ceramicii şi în laboratoare
P34 Porţelan feldspatic moale Masele sânt mai bogate în feldspat decât porţelanul tare. Se realizează din el veselă, obiecte de artă şi articole sanitare
P35 Porţelan fosfatic Sinonim porţelan moale de oase; ca fondant se utilizează tăină de oase; este foarte translucid, cu luciul caracteristic, puţin rezistent la şoc termic şi mecanic, grad de alb mai mare de 70%
P36 Porţelan de frită sau francez Este un silicat alcalin, greu fuzibil, obţinut din frită amestecată cu cretă şi alcalii; se realizează din el obiecte de artă
P37 Porţelan Bellech Produse comercializate în Bellech – Irlanda, având o transluciditate ridicată şi o masă conţinând o cantitate semnificativă de frtă şi o glazură lucioasă
P38 Porţelan parian Un produs neglazurat special, de granulaţie fină, care conţine mai mult feldspat şi deseori imită maro ra de Paros
P39 Porţelan ivoar Porţelan având aspectul şi culoarea fildeşului; se poate realiza fie prin dirijarea specială a arderii atmosferă oxidantă respectiv perioadă de răcire) Prima ardere la 1230 0C până la 1300 0C

  • fie colorarea masei cu combinaţiile manganului şi adaos de 5% ZrO
  • fie prin colorarea glazurii cu 3,5-4% combinaţie a Mn şi cu ceva opacizant pe bază de zirconiu sau folosind pigment zircon – vanadiu
P40 Preparare minelale Separarea din minereu a substanţelor utile prin procedee de concentrare şi înnobilare
P41 Preparare masă ceramică Înseamnă operaţiile de măcinare şi omogenizare a componentelor reţetei
P42 Presare izostatică Operaţie de fasonare, când asupra materialului acţionează o forţă de comrimare din toate direcţiile
P43 Presă melc Presă constituită dintr-un melccare se roteşte într-un corp coaxial pentru a executa o presiune continuă asupra materialului care este forţat să treacă prin filieră; sin.presă cu şnec, ştran – presă
P44 Presă vacum Utilaj folosit pentru omogenizarea şi dezaerarea pastelor ceramice
P45 Proces ceramic Realizarea de articole sau de acoperiri folosind în esenţă materiale anorganice, nemetalice, produsele şi acoperirile fiind făcute pentru bunuri utilitare sau decorative; proces realizat la temperaturi suficient de ridicate, care să cauzeze sinterizarea, reacţii în fază solidă, lierea sau conversia perţială sau totală a componentelorla stadiul vitros
P47 Produs ceramic Articol glazurat sau neglazurat făcut din materiale ceramice şi caracterizat prin natura lui fragilă
P48 Produs decorativ Vezi articole decorative, bibelouri
P49 Produse din Delft Produse provenind din localitatea Delft – Olanda, fiind produse de olărie calcaroasă, având glazuri albe opace şi decoruri monocromatice peste glazură
P50 Probă Obiect dintr-o serie de obiecte identice sau cantitate mică dintr-un material care poate să servească la determinarea anumitor caracteristici
P51 Procedeu ofset Procedeu de reproducere şi de multiplicare a tipăriturilor decalcomaniilor) cu ajutorul formelor de tipar plane din metal, la care hârtia nu ajunge în contact cu clişeul metalic ci cu un cilindru de cauciuc care preia imaginea de pe forma de tipar şi a aplica pe hârtie
P52 Procedeu serigrafic sitografiere) Este o, technică de decorare şi de realizare a decalcomaniilor folosind site pregătite special prin operaţii fotochimice
P53 Proces fotoceramic Este o metodă foarte pretenţioasă de decorare şi constă în reproducerea unei fotografii în culori vitrifiabile; Sânt două etape de lucru:

  • prepararea peliculei imresionate pe o plasă de sticlă
  • transpunerea peliculei pe piesa ceramică
P54 Produs strunjit Produs obţinut prin strunjire
P55 Produs turnat Produs obţinut prin turnare
P56 Produse de menaj Totalitatea produselor utilizate la servitul mesei şi la gătit; vezi articol de menaj
P57 Produse de vitroceramică – sânt de
tipul porţelanului obţinute prin cristalizarea dirijată
a unei mase vitroase cu ajutorul unor germeni de nucleaţie,
din aceste mase se realizează vase de menaj rezistente la
foc
P58 Produse de semiporţelan Sânt produse de ceramică fină cu ciob alb semivitrifiat, caracterizate printr-o capacitate de absorbţie de apă de maximum 5% ; se mai numesc vitrusuri
P59 Produse Raku Un tip de produse utilizate în Japonia la ceremonia ceaiului; sânt produse cu pereţi subţiri, acoperite cu o glazură plumbo – brrosilicatică foarte moale şi realizat prin monoardere la peste 750 0C
P60 Productivitatea cuptorului Este o caracteristică privind cantitatea de produse realizate în urma unui ciclu de ardere pe cuptor sau in unitatea de timp
P61 Pulverizare Este o modalitate de decorare cu ajutorul aerografului fie manuală uniformă şi în degrade sau pulverizare mecanizată
P62 Punct colorat Defect STAS 6748-81
P63 Purificare barbotină Operaţie de eliminare a elementelor deranjante cum ar fi fierul – sinonim deferizare
P64 Purificare aer, apă sin.epurare
P65 Putere de acoperire Cantitatea de pigment sau de colorant pe 1 m2 necesară pentru acoperirea culorii unei suprafeţe. Se determină prin numărul de straturi de vopsea aplicate pe o placă de sticlă vopsită în trei culori alb, negru, portocaliu) sau pe o placă de şah. La pigmenţi se determină cu criptometrul după ce aceste a fost înglobat într-o vopsea tip
P66 Putere de colorare La pimanţi se determină faţă de etalon prin amestecarea cu alb de zinc, negru de fum, oxid roşu, când e vorba de un pigment alb până se ajunge la aceeaşi culoare şi se exprimă în %
R1 Racletă Lamelă metalică sau din cauciuc pentru întinderea decalcomaniilor pe produs fie pentru a uşura trecerea colorantului la decorarea prin sitografiere
R2 Răşină epoxidică Material auxiliar utilizat la confecţionarea formelor
R3 Recuperare reciclare) Valorificarea deşeurilor de fabricaţie în fluxul tehnologic
R4 Recuperator Schimbător de căldură continuu în care căldura din gazele de ardere este transmisă aerului sau gazelor introduse în cuptor prin intermediul unor pereţi sau elemente tubulare
R5 Regenerator Schimbător de căldură intermitent în care schimbul de căldură se realizează prin pereţi sau prin grătare, care acumulează căldura în perioada de încălzire şi o cedează în perioada următoare, aerului sau gazului care străbate schimătorul şi se încălzeşte
R6 Refractare Calitatea unui material de a nu se deforma prin înmuiere sub greutatea proprie la temperatura da 1580 0C. Denumirea folosită în practică şi pentru un material sau produs refractar
R7 Rugozitate Defect STAS 6748-81
R8 Registru Dispozitiv care reglează trecerea gazelor
R9 Reflectometru Aparat optic pentru măsurarea luciului glazurii şi a gradului alb
R10 Regimul de ardere Sânt parametri care caracterizează arderea, temperatura finală, durata, palierul şi atmosfera de ardere
R11 Reologie Ştinţa deformării şi curgerii materialelor. În domeniul silicaţilor se ocupă de vâscozitatea sticlelor, glazurilor, emailurilor şi de plasticitatea argilelor
R12 Reopexie Comportarea complexă a câtorva materiale incluzănd şi câteva mase ceramice care prezintă dilataţie şi caz de eforturi la forfecare urmată de tixotropia la solicitări mai mari sau aglomerarea suspensiilor ceramice când sânt agitate
R13 Rest pe sită sau rezidiu pe sită Este o caracteristică a materialelor ceramice, a pigmenţilor pentru a indica fineţea de măcinare
R14 Reţetă masă ceramică Sinonim compoziţie
R15 Rezistenţă pe crud Rezistenţă la compresiune a unui produs în stare crudă
R16 Rezistenţa la atac chimic a glazurilor şi decorurilor Este proprietatea materialelor de rezistenţă la acţiunea acizilor şi bazelor sinonim rezistenţă la coroziune
R17 Rezistenţa la şoc termic Proprietatea materialelor ceramice de a rezistă la cicluri repetate de încălzire – răcire bruscă
R18 Rezistenţă la lovire la şocuri) Proprietatea unui corp de a suporta fără modificăriîn masa lui acţiunea altui corp sau a unei forţe străine
R19 Rezinat Substanţă solidă insolubilă în apă obţinută prin combinarea unei răşini cu un metal şi utilizat în domeniul materialelor
R20 Retuşare Operaţia de îndepărtare, de corectare, executată de obicei manual a unui defect
R21 Riolit Rocă eruptivă acidă din seria alcalino – caolcaroasă; se utilizează în reţete de masă ceramică substituind parţial feldspaţii
R22 Roata olrului Maşină de lucru rudimentară a olarului, constituită dintr-un disc orizontal fixat pe un arbore vertical
R23 Rocă Asociaţie de minerale
R24 Rolă role) Corp în formă de cilindru care poate fi rostogolit în jurul axei sale de simetrie şi folosit ca organ de rulare, este o componentă a cuptoarelor moderne
R25 Roller Denumire dată maşinilor de fasonat articole cu simetrie rotativă; există rollere pentru veselă plată şi cavă
R26 „rouge flambe” Glazură roşie pe bază de cupru realizată în condiţii reducătoare
R27 Rutil Oxid natural de titan TiO2 cristalizat sub fomă de cristale prismatice de culoare galbenă deschisă sau brună – roşcată
S1 Scara durităţilor Sistem convenţional de notare a durităţii diferitelor materiale atribuind diametrului duritate maximă şi talcului minimă. Pin convenţia internaţională se adoptă a scară cu 15 valori denumită tot scara Mohs. Determinarea se face prin sgâriere
S2 Scara de temperatură Divizarea convenţională a intervalului de temperatură cuprins între p.t. al apei pure şi punctul său de fierbere. Sânt în uz mai multe scări de teperatură: Celsius C); Reaumur R); Fahrenheit F); şi Kelvin K)
S3 Scleroscop Aparat de determinare a durităţii Shore la metale şi ceramici. Duritatea suprafeţei se determină lăsând să cadă o bilă şi măsurând înălţimea ricoşării
S4 Sedimentare Metodă de analiză gravimetrică bazată pe depunerea particulelor de diferite mărimi dintr-o suspensie; se foloseşte pentru perticule mai mici de 60 microni
S5 Segregare O separare parţială a componentelor unui amestec
S6 Separare magnetică Deferizarea unui amestec ceramicfolosind magneţi
S7 Semifabricat Produs obţinut dintr-o fază technologică şi care urmează alte operaţii de prelucrare
S8 Semiporţelan Denumire comercială adoptată pentru materiale ceramice având aspectul porţelanului, transluciditate mai mică, textură grosiere nevitrifică şi de culoare închisă
S9 Semivitrus Termeni utilizat pentru articole de menaj a căror absorbţie a apei este de 0,5-10%
S10 Sensibilitate la uscare Tendinţa unui material de a fisura în timpul uscării
S11 Sensibilizator Substanţe care în soluţie aplicate pe suprafaţa articolelor ceramice facilizează aplicarea Ag şi Pt. Exemplu: săruri de Al, Ti, Fe
S12 Serviciu Un grup de obiecte ce formează un tot cu destinaţie specială; exemplu: serviciu de masă, de cafea, de ceai
S13 Set Serie de articole
confecţionate din acelaşi material şi vândute
deodată; ex.: set de farfurii
S14 Silice Dioxid de siliciu SiO2) cu numeroase forme alotropice: cuarţ, tridimit
S15 Sienit nefelinic Este un agregat mineral format mai ales din albit microlin şi nefelină,fiecare în cantităţi semnificative
S16 Sfen Silicat natural de titan şi calciu cristalizat în sistemul monoclinic de culoare galbenă – brună, lucios, frecvent întâlnit în colorantul ceramic pink de staniu – crom
S17 Serie culorilor după Ostwald Este un sistem pentru ordonarea culorilor; astfel toate culorile unei serii sânt înrudite şi formează o familie de culori; se obţin gradaţii de culoare în funcţie de tonalitatea de culoare galben, galben – verzui – verde, etc.) după luminozitate de ex.: alb – cenuşiu – negru) şi după puritate de ex.: verde – cenuşiu – roşu)
S18 Agrffito Este un mod de docorare pentru articole decorative. O angobă colorată este aplicată pe produsul uscat şi decorul este zgâriat prin angobă, astfel se văd masele diferit colorate
S19 Silicat de zirconiu ZrSiO4 – se găseşte în natură sub formă de mineral numit zircon şi se utilizează ca opacizant în glazuri
S20 Silicat de calciu Ca3Si3O9 există sub forma alfa şi beta, ultimul fiind wolastonitul
S21 Siloz Recipient de depozitare; sin.buncăr
S22 Silex Rocă silicioasă foarte dură de culoare brună, cenuşie sau gălbuie. Se utilizează la căptuşeala morilor
S23 Sită Utilaj pentru separarea fracţiunilor granulometrice; poate fi oscilatoriu, vibratoare, tip tambur- sinonim ciur – sau sită pentru realizarea decalcomanii şi aplicarea decor prin sitografiere
S24 Silicoză Boală profesională cauzată de pulberile fine de SiO2
S25 Sitografiere Este o technică de decorare directă care poate fi manuală sau mecanizat şi termenul este utilizat şi pentru realizarea decalcomaniilor adică sitografie serigrafie) indirectă
S26 Sodă calcinată Este Na2Co3 se utilizează în aproape toate ramurile industriei chimice, astfel şi la prepararea maselor ceramice şi la frite pentru culori ceramice
S27 Soluţii de metal preţioase sin.lustere
S28 Sortare Operaţie de alegere, aranjare, repartizare a mărfurilor, produselor, materialelor pe categorii, după calitate, dimensiuni, compoziţie – sortare albă şi sortare finală la articolele de menaj
S29 Sortator Masină sau dispozitiv pentru sortarea diferitelor materiale şi produse
S30 Smalţ sin.glazură
S31 Spinel Substanţă cristalină cubic cu formula generală R”O.Al2O3 în care R” este un metal bivalent; spinelii intră în ctructura multor coloranţi ceramici
S32 Spectofotometrie Este o metodă de analiză optică pentru determinarea unor caracteristici ale materialelor
S33 Spodumen Silicat de aluminiu şi litiu LiAl SiO3)2; este o materie primă pentru ceramică fină
S34 Stabilitate termică sin.rezistenţă la şoc termic
S35 Stabilitate dimensională Proprietatea maselor ceramice şi ca atare a produselor fasonate din ele de a nu se deforma în timpul arderii
S36 Stabilitatea culorilor ceramice Este o proprietate a culorilor de a nu se deteriora în timpul şi sub acţiunea agenţilor chimici; sinonim rezistenţa la agenţi chimici
S37 Stabilizator O substanţă care împiedică reacţiile şi transformările fazale nedorite ex.: NH4Cl; NH4NO3, etc.
S38 Stafage Este o tehnică de lucru în pictura manuală pentru a sublinia şi a scoate în relief torţile, ciocul, butoanele şi eventual anumite reliefuri de pe produse
S39 Stare crudă Starea materialelor ceramice imediat după fasonare şi înainte de uscare sin.verde
S40 Stare la consistenţa pielii Produsul ceramic nu este complet uscat dar are o rezistenţă suficientă pentru prelucrări
S41 Stare uscată Starea produsului după uscare
S42 Steatit O varietate de talc compact
S43 Sticlă solubilă Silicat de sodiu se utilizează ca electrolit
S44 Sticlă O soluţie solubilă, de obicei transparentă, formată din silicaţi de Ca, Na şi alte metale. Se obţine din silice, acid boric, borax, Al2O3, caolin, feldspat, carbonat de Na, de K, de Li prin topire şi apoi solidificată în forme diferite
S45 Stivuire Operaţia de aranjare a produselor de acelaşi fel în stive
S46 Strălucire Acţiunea de a străluci şi rezultatul ei; glazurile şi decorurile sânt strălucitoare când au un luciu puternic, sânt sclipitoare, sânt viu colorate
S47 Structură Modul de organizare şi de asociere a componenţilor unui sistem caracterizat prin forma şi dimensiunile fiecărui element component, precum şi prin aranjarea lor unul faţă de celălalt
S48 Strunjire Este operaţia de fasonare a produselor ceramice cu ax de simetrie
S49 Suporturi de ardere Sânt materiale auxiliare utilizate la ardere sânt realizate din mase refractare şi au forme diferite
S50 Supraardere decor Defect STAS 6748-81
S51 Scurgere de colorant Defect STAS 6748-81
S52 Stropire de colorant Defect STAS 6748-81
S53 Suspensie Sistem format din două faze în echilibru, dintre care una, faza dispersă este solidă, iar a doua, mediul de dispersie este lichidă sau e un gaz
S54 Suprafaţa principală Se consideră suprafaţa vizibilă a articolelor de porţelan decorative aşezate în poziţie normală
S55 Suprafaţă secundară Se consideră suprafaţa de sprikin precum şi 1/3 din interiorul produselor cave vaze, suporturi)
S56 Stare amoită sin.stare vitroasă, a se vedea V18
S57 Stare cristalină
Ş1 Şablon Este un material ajutător utilizat la decorare, la strunjire pe roller şi la control
Ş2 Şamot Material refractar obţinut din argilă arsă şi măcinată. Se confecţionează din el cărămizi şi capsule
Ş3 Şarjă Cantitatea de material prelucrată într-o anumită fază de fabricaţie
Ş4 Şlefuire Este o opraţie deretuşare, finisare a produselor ceramice cu materiale abrazive
Ş5 Ştampilare Este o tehnică de decorare, de aplicare a mărcii fabricii folosind ştampile de cauciuc
Ş6 Şpaclu Este o uneltă folosită la pregătirea culorilor ceramice în vederea decorării
Ş7 Şticluri Denumire dată părţilor componente ale matriţelor folosite la confecţionarea modelelor
Ş8 Ştirbitură Defect STAS 6748-81
Ş9 Slefuitură Defect STAS 6748-81
T1 Talc Silicat de magneziu hidratat
T2 Tambur cu vid Este un dispozitiv o instalaţie) pentru deshidratarea barbotinei
T3 Tăietor Dispozitiv montat la ieşirea din filiera presei cu melc, care taie pasta ceramică în formă de calupuri
T4 Tăietor argilă Aparat care taie bulgării de argilă plastică, format dintr-o cuvă metalică pe care este fixat un disc cu cuţite ce se roteşte într-o cutie de alimentare sau dintr-un cilindru orizontal sau vertical în care se rotesc o serie de cuţite
T5 Tanin Substanţă organică pe bază de C, H şi O produsă de plante. Tanatul de natriu se utilizează ca defloculant
T6 Tehnologia realizării formelor Este ansamblul de operaţii ce se efectuează pentru obţinerea formelor formă mamă, formă de lucru, model de lucru)
T7 Tehnologia presării maselor şi glazurilor Totalitatea operaţiilor necesare realizării maselor şi glazurilor
T8 Tehnologia realizării auxiliarelor de ardere Totalitatea operaţiilor în urma cărorase obţin auxiliarele de ardere
T9 Tehnologia fabricării culorilor ceramice Totalitatea operaţiilor prin care se obţin pigmenţii şi fritele
T10 Temperatură de ardere Este un parametru tehnologic important care va determina şi timpul masei ceramice de ex.:poroasă, semivitrifiată, vitrifiată
T11 „Tenmoku” Este o glazură ce se obţine compuşi ai fierului realizată în manufacturile japoneze; are culoarea neagră lucioasă, iar când este arsă oxidant şi în strat subţire are culoarea roşie. Compoziţia: fedspaţi – 30%, cuaţ – 23%, caolin – 5,9%, magnezit mgCO3) – 2,3%, oxid de fier – 7,6% şi CaCO3 – 10,9%
T12 „terra cotta” Denumire dată pentru articole ceramice decorative realizat din argilă arsă la 900 – 1000 0C, neglazurat
T13 „terra sigillata” Este un tip de ceramică având culoarea roşie, textura fină şi suprafaţa lucioasă şi de obicei un decor în relief
T14 Terebentină Este un material auxiliar folosit la decorare
T15 Termocuplu Dispozitiv folosit la măsurarea temperaturii din cuptoarele industriale
T16 Termostabilitate Sinonim cu stabilitate termică şi cu rezistenţa la şoc termic
T17 Textură Repartizarea macroscopică a granulelor şi porilor de dimensiuni şi forme diferite, într-o masă ceramică
T18 Test Singer O modalitate de verificare a acordului ciob – glazură; produsul biscuitat este glazurat şi ars şi se verifică aspectul glazurii
T19 Timp de priză Este o caracteristică a ipsosului folosit la confecţionarea formelor
T20 Timp de turnare Este o caracteristică a barbotinelor utilizate la turnare
T21 Tipar sin.şablon, matriţă
T22 Tipărire Acţiune de a tipări şi rezultatul ei sin.imprimare
T23 Tipuri de decor Folosite sânt: linii, benzi, pictură manuală, decalcomanii, decoruri în relief, etc.
T24 Tirant O parte componentă a cuptorului
T25 Tixotropie Fenomen prezentat de unele materiale care atunci când sânt în stare de suspensie coloidală sânt susceptibile de a trece în stare de sol când sânt mişcateşi îşi reiau starea de gel când intră în repaus; aceste transformări sânt reversibile
T26 Tonalitate de culoare Este o proprietate a coloranţilor ceramici şi este influenţată de temperatura, durata şi atmosfera de ardere
T27 Topire Transformarea completă a unui material în fază lichidă sub influenţa temperaturii
T28 Toxicitatea glzurilor şi decorurilor Este o caracteristică cu limite impuse pentru produsele care vin în contact cu alimentele; sin.cedare de Pb, Ca, As
T29 Turte de filtrare Denumire dată maselor ceramice deshidratate în filtru presă
T30 Tragere sin.extrudere
T31 Transformare polimorfă Schimbare reversibilă instantanee a formei cristaline a unui material ca urmare a unor variaţii de temperatură
T32 Translucitate Este proprietatea unor mase ceramice de a transmite într-o anumită proporţie lumina incidentă căuzat pe ele, adică de a fi perţial transparente
T33 Transparent Care poate fi străbătut de lumină fără ca să fie absorbit sau difuzat, prin care se poate vedea clar, care lasă să se vadă limpede conturul şi detaliile obiectelor aflate de partea opusă; străveziu, diafan, subţire
T34 Transportor cu bandă Utilaj îm care transportul este realizat de o bandă flexibilă fără sfârşit, care se mişcă pe role
T35 Transport cu melc Transportul este realizat de un arbore cu palete dispuse elicoidal care se roteşte într-o cutie metalică
T36 Transport cu plăci Transportor la care transportul este efectuat de plăci metalice fixate pe un şanţ fără sfârşit
T37 Tridinit Formă polimorfă a silicei cristalizate. Se deosebesc:

  • tridimit alfa – formă stabilă sub 117 0C
  • tridimit beta – formă stabilă între 117-163 0C
  • tridimit gama – formă stabilă între 870-1470 0C
T38 Tridimitizare Proces de tranformare a cuarţului în tridimit, la temperatura de cca 870 0C
T39 Turnarea produselor Este o operaţie de fasonare care se poate face fie prin golire, fie prin umplere, poate fi manuală şi mecanizată
U1 umiditate Conţinutul de apă liberă al produsului; în general se exprimă prin masa apei rapotată la 100 g material umed
U2 Umiditate finală Conţinutul de apă liberă după uscare
U3 Umiditate iniţială Conţinutul de apă liberă înainte de uscare
U4 Ulei de in Este un material auxiliar folosit la decorare având proprietăţi peliculogene
U5 Ulei de terebentină Se obţine prin distilarea răşinilor unor specii de prin. Se foloseşte ca solvent la realizarea decorurilor ceramice
U6 Ulei de imprimare Material adăugat colorantului ceramic pudră pentru a realiza o pastă de culoare cu care se realizează decalcomaniile prin sitografiere; acest ulei trbuie să se descompună uniform la ardere, fără fierberea decorului şi să nu lase cenuşă care să schimbe nuanţa culorii ex.:ulei Siegle 574
U7 Umflare Crşterea permanentă de volum datorită formării unei faze gazoase care se produce la arderea unor argile
U8 Uniformitate sin.omogenizat
U9 Uscare Eliberarea apei libere dintr-un material sau produs până la limita propusă. Se deosebesc: uscare artificială la care eliminarea apei se face cu surse artificiale de căldură sau ventilaţie. Există şi uscare cu microunde şi cu radiaţii infraroşii
U10 Uscător cameră Uscător în care produsele sânt aşezate şi lăsate până la uscare
U11 Uscător tunel Uscător orizontal în care produsele supuse uscării se deplasează pe vagenete operaţia de uscare fiind continuă
V1 Vagonet Cărucior cu platformă refractară care străbate cuptorul tunel pentru arderea produselor aşezate pe el
V2 Valţ Maşină sau instalaţie din una sau mai multe perechi de cilindrii grei, dispuşi paralel şi având retaţie inversă unul faţă de celălalt; folosit de ex.: la prepararea culorilor ceramice
V3 valuri Defect STAS 6748-81
V4 Vatră Parte componentă a cuptoarelor
V5 Vase de menaj din ceramică Totalitatea produselor ca: doze, omletiere, vase pentru sarmale, etc. Utilizate în gospodării
V6 vază Articole ceramice realizate încă din antichtate ca obiecte de uz casnic şi accesorii la morminte, în zilele noastre sânt articole decorative realizate de obicei prin turnare
V7 Verde sin.crud
V8 Ventilator Aparat sau organ al unei maşini cu care se împrospătează aerul viciat într-un spaţiu închis prin deplasarea şi înlocuirea lui; cu care se produc curenţi de aer în uscătorii
V9 Veselă Totalitatea vaselor folosite la masă
V10 Vernis Soluţie formată din răşini natural sau sintetice şi dintr-un solvent care aplicată pe anumite obiecte formează la uscare un strat neted şi lucios cu rol ornamental sau protector
V11 Veselă Wedgwood Veselă de faianţă realizată în Anglia de către W. din argilă plastică, caolin, cuarţ, gips, baritină
V12 Verificare caracteristică Este operaţia de control interfazic şi final
V13 Vibrosite Utilaj pentru sortarea materialelor ceramice prin vibraţie
V14 Vâscozitate Însuşirea unui fluid de a fi vâscos, de a opune rezistenţă la curgere
V15 Vâscozimetru Aparat cu care se măsoarevâscozitatea fluidelor; există mai multe tipuri: vâscozimetru cu tensionare pentru barbotine, vâscozimetru cu jgheaburi pentru studiul curgerii glazurilor
V16 Vitrifianţi Substanţe care ajută la transformarea unui silicat sau unui amestec de silicaţi într-o masă amorfă sticloasă printr-o operaţie de topire urmată de solidificare. Ex.:boraţi, borax, P2O5, Al2O3, etc.
V17 Vitrificare Proces technic care are loc la arderea produselor ceramice şi constă în aparaţia unei proprietăţii însemnate de fază sticloasă, astfel încât porozitatea produsului scade aproape la zero
V18 Vitros În sens larg sticlos, în sens restrâns un material ceramic care are absorbţia apei mai mică de 0,5%
V19 Vitroceramică Este un material microcristalin care se obţine prin cristalizarea dirijată a anumitor sticle; se realizează din el şi obiecte de menaj; denumiri comerciale: sital în fosta URSS şi Pyroceram în SUA
V20 Vitrus China Este un semiporţelan provenind din SUA, are absorbţia apei mai mică de 1%, spărtura albă, faţă de faianţă are o cantitate mai mare de fondant, ciobul vitrifiat, se arde la 1250-1300 0C
V21 Volastonit Metasilicat de calciu CaO. SiO2 are nuanţe albe, cenuşii roşii, are acţiune fondantă puternică, măraşte rezistenţa mecanică a maselor
V22 Volum aparent Volumul total al unui produs inclusiv porii închişi şi deschişi
V23 Volum real Volumul părţii solide al unui produs exclusiv porii
V24 Volumometru Aparat pentru determinarea volumului aparent al unui corp
V25 Volumetrie Ansamblul metodelor de determinare cantitativă a unei substanţe prin măsurarea volumului unei soluţii reactiv, de exact cunoscut, care reacţionează cu substanţa de analizat
V26 Vacuumpresă sin.presă vacuum
V27 Viteza de răcire Este un parametru care influenţează calitatea produselor arse
V28 Vitrus Masă ceramică cu ciob compact, cu textură fină, care poate fi acoperită cu glazură transparentă, incoloră, colorată, albă sau opacă. Articolele pot fi decorate sub sau peste glazură, nedecorate. Porozitate maximă 3%
Z1 Zdrobitor cu valţuri Instalaţie folosită pentru sfărâmarea argilei. Este compus din două valţuri care se rotesc cu viteză diferită sau egală. Argila trece printru valţuri, a căror suprafaţă poate fi netedă, canelată sau dinţată
Z2 Zgârietură Defect STAS 6748-81
Z4 Zircon Ortosilicat de zirconiu ZrO2. SiO2
Z5 Zona de ardere O porţiune din cuptorul ceramic